คุณสมบัติเกษตรกรที่จะได้รับเงิน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งรัฐบาล ลุงตู่ อนุมิติ เงิน จำนวน 9,800 ล้านบาท เมือวันที่ 8 กรกฏาคม เพื่อ ทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) 

คุณสมบัติของ เกษตรกร ที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

 
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการกำหนดคุณสมบัติเกษตรกร ไว้ ง่ายเพียง 2 ข้อ คือ 

1. มีพื้นที่เกษตร กรรม 3 ไร่ขึ้นไป

2. พร้อมอุทิศต้นเป็นต้นแบบของ ศูนย์การเรียนรู้

 

เกษตรกรจะได้รับ อะไรบ้างจากโครงการนี้

 

1. ได้รับสระเก็บน้ำความจุรวม 4,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งเสริมและปัจจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมง การปรับสภาพและบำรุงดิน

2. การส่งเสริมปัจจัยด้านปศุสัตว์และพืชเลี้ยงสัตว์

3​  เกษตรกรจะได้รับการอบรมบ่มเพาะ ให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

 


 โครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการใหม่ แต่เป็น สิ่งที่เคยเกิดขึ้นคล้ายๆ กับ ยุค พลเอก เปรม ที่เรียกชื่อโครงการว่า "เงินผัน" เพื่อให้เงินแก่ทางตำบล ไปทำโครงการ สร้างถนน สร้างคูคลอง และสร้างโรงเรียน ซึ่งสุดท้ายแล้วกลายเป็น โครงการ ที่ถูกขนานนามว่า "เงินผลาญ"  เพราะ มีการทุจริต เกิดขึ้นอย่างมโหฬาร

 

Credit : ฐานเศรษฐกิจ

 

ใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง จำนวน 3,000 บาท

วิธีเคลมประกัน COVID-19 ในกรณีที่เราติดเชื้อ

ด่วน ผู้ประกันตนมาตรา 33 เตรียมรับเงินเยียยา 15,000 บาท

Pin It