สรรพกร เปิดตัว โครการใหม่ ช่วยผู้เสียภาษี ลดต้นทุน การนำส่งและการจัดเก็บกระดาษ ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิค และลดภาษี หัก ณที่จ่าย จาก  3% เหลือ 2% สรรพกร เปิดตัว โครการใหม่ ช่วยผู้เสียภาษี ลดต้นทุน การนำส่งและการจัดเก็บกระดาษ ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิค และลดภาษี หัก ณที่จ่าย จาก  3% เหลือ 2% 


e-Withholding Tax คือชื่อเรียกบริกาใหม่ จาก กรมสรรพากร ในการบริการ จัดเก็บภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อช่วยลดขั้นตอนการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการทงำาน หลายขั้นตอน ไป สู่ระบบการทำงานที่สั้นกว่เดิม ของผู้เสียภาษี ลดต้นทุนในการจัดทำ เอกสารการรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (มาตรา 50 ทวิ) 

 


โดยผู้ที่ถูกหักภาษีไม่ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ และ จะสามารถเข้าไปตรวจสอบและดาวโหลดเอกสาร หลักฐานที่เว็บ กรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
โดยปกติ ผู้เสียภาษี มีหน้าที่ ในการยื่นแบบ การแสงดรายการภาษี ผ่านช่องทาง e-Filling ของกรมสรรพากร จะทำงานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

ขั้นตอนการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของ ระบบการหักภาษี ในระบบเก่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 


ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้จ่ายเงิน) ต้องดำเนินการ


1. ทุกครั้งที่จ่ายเงิน ต้องทำหนังสือ มาตรา 50 ทวิ หรือเรียกว่า หนังสือรับรองการหักภาษี ณที่จ่าย ให้ผู้รับเงิน และจัดเก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน
2. ทุกเดือน             ต้องรวบรวมข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อยื่นแบบ แสดงรายการภาษี และนำส่งเงินภาษี ต่อ กรมสรรพากร
3. ทุกปี                   ต้องจัดทำ แบบ สรุปภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ผู้รับเงิน

ต้องเก็บหลักฐาน 50 ทวิ ทุกฉบับไปยื่นต่อ กรมสรรพากร


ขั้นตอนการทำงาน หักภาษี รูปแบบใหม่ของ e-Withholding Tax

มีขั้นตอนเดียว คือ ส่งข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่าย ของผู้รับเงิน พร้อมโอนเงินไปยังธนาคาร ของผู้ให้บริการ 

ถ้าถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่าน e-Withholding Tax ยังได้รับการลดอัตราภาษี จาก 3% เป็น 2%  (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) 

ซึ่งระบบ e-Withholding tax นี้จะสามารถใช้ได้ในเดือน สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 


ใครบ้าง ที่มีสิทธ์ได้รับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน 5000 รอบ 2

 คุณสมบัติเกษตรกรที่จะได้รับเงิน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

แหล่งเงินทุน ในการสร้างธุรกิจด้วยรถของคุณเอง สมหวังเงินสั่งได้

Pin It