ธนาคาร CIMB กับมาตราการช่วยเหลือ จาก โควิด ระยะ 3 (2021) ทาง ธนารคาร CIMB  ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ระยะที่ 3) ไว้ดังนี้

 

 

ทางเลือกที่ 1 การลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้


การลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ หมายถึง การแบ่งเบาภาระของผู้เช่าซื้อ โดยการปรับเงื่อนไขการชำระค่างวด ด้วยการลดค่างวด และขยายระยะเวลาการชำระออกไป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท หรือเรียกอีกชื่อว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้


-ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไป ตามจำนวนงวดที่ขอขยายบวกกับระยะเวลาผ่อนชำระคงเหลือเดิม

- ภาระการผ่อนชำระต่อเดือนลดลง

- ผู้เช่าซื้อเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้จะต้องชำระเงินค่างวดใหม่ 1 งวด พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มค้างชำระ (ถ้ามี)

- เบี้ยปรับและดอกเบี้ยเช่าซื้อค้างชำระก่อนเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ สามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย

 


ทางเลือกที่ 2 การพักชำระหนี้


การพักชำระหนี้ หมายถึง การพักชำระค่างวดเช่าซื้อเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากไม่ได้ทำงาน หรือปิดกิจการ
เมื่อสื้นสุดระยะเวลาการพักชำระ ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่างวดเช่าซื้อตามปกติตามสัญญา


ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา จะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

ดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้ = เงินต้นคงเหลือ ณ วันพักชำระ

x อัตราดอกเบี้ยแท้จริง EIR (ตามหน้าสัญญาเช่าซื้อ)
x จำนวนเดือนที่พักชำระ

โดยผู้เช่าซื้อสามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย

 

 มาตราการ พักชำระหนี้ ของ แต่ละธนาคาร สำหรับ โควิด รอบใหม่ 2021

รวมสินเชื่อ KTC Credit Card Promotion 2021

ลงทะเบียน สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ออมสิน 50,000 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : CIMB 

 

Pin It