แอป จ้างงานเด็กจบใหม่ กรมการจัดหางาน

ปรับเงื่อนไข-ขยายเวลา ‘จ้างงานเด็กจบใหม่’ 2.6 แสนอัตรา ถึง 31 ธ.ค.64 สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ ยังไม่มีงานทำ สามารถ เข้าร่วมสมัคร กับโครงการ Co-Payment รัฐจ่ายครึ่ง เอกชน จ่ายครึ่งได้ ผ่านทาง แอปพลิเคชั่นหรือทางหน้าเว็บไซด์ จ้างเด็กจบใหม่

 

ใครเพิ่งเรียนจบหรือยังตกงาน รีบเช็คคุณสมบัติด่วนๆ แล้วสมัครงานผ่านแอป “จ้างงานเด็กจบใหม่” ได้เลย รัฐขยายเวลาถึง 31 ธ.ค.64 อย่ารอช้า

คุณสมบัติของเด็ก จบใหม่ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Co-Payment ได้

1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3. มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ 4 ขั้นตอนดังนี้

 

 

1. การลงทะเบียนนักศึกษาจบใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบTranscript ในส่วนของนายจ้างและสถานประกอบการ เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment แจ้งตำแหน่งงานว่างและจำนวนลูกจ้างที่ต้องการรับเข้าทำงาน

2. การตรวจสอบเอกสารข้อมูลเข้าร่วมโครงการ ระบบจะทำการตรวจสอบ Transcript ของผู้สมัคร และสถานประกอบการนั้นๆ ว่าอยู่ในระบบของสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ หากตรงตามเงื่อนไข จึงอนุมัติเข้าร่วมโครงการ

3. การ Matching งาน สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการเมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจ้างงานกันแล้ว ให้ Download สัญญาจ้างเพื่อลงลายมือชื่อร่วมกัน และ upload สัญญาจ้างเข้าระบบอีกครั้ง

4. เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง หากถูกต้องจึงอนุมัติผลการจ้างงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

 

 

เงื่อนไขสำหรับนายจ้าง “จ้างงานเด็กจบใหม่”

 

- ปรับใหม่เป็น ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือน ไม่เกิน 50% ต่อคนต่อเดือน

ทั้งนี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวุฒิการศึกษา ได้แก่

- ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท

- ปวส. ไม่เกิน 5,750 บาท

- ปวช. ไม่เกิน 4,700

- ม.6 ไม่เกิน 4,345 บาท

 

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ลูกจ้าง “จ้างงานเด็กจบใหม่”

 

ปรับใหม่เป็น รัฐจ่ายเงินอุดหนุน 3 ครั้งต่อเดือน จากเดิมที่กำหนดให้ นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง (ภายในสิ้นเดือน) เพื่อให้สอดคล้องกับรอบการจ่ายเงินค่าจ้างของนายจ้าง ดังนี้

- นายจ้างจ่ายค่าจ้างภายในสิ้นเดือน รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
- นายจ้างจ่ายค่าจ้างหลังสิ้นเดือน (ภายในวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
- นายจ้างจ่ายค่าจ้างตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แต่การจัดทำเอกสารในระบบไม่สมบูรณ์ รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

 

Pin It