ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมการทำงานและการบริการภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลและสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้

 

หลักการสำคัญของ พรบ การปฏิตบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

โดยเน้นหลักการสำคัญ คือ การอนุมัติ อนุญาต การจดทะเบียน การแจ้งตามกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่ สามารถดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยชอบด้วยกฎหมาย และให้การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งภายในและภายนอก สามารถทำได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย

 

สาระสำคัญของร่าง พรบ 

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติได้แก่

- กำหนดให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอ จ่ายเงิน

- หรือติดต่อราชการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับคำขอที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐจะต้องกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือเพื่อการยืนยันตัวตน เช่น การสร้างแบบฟอร์มคำขออิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนสามารถกรอกในระบบและยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเขียนในแบบที่เป็นกระดาษแล้วสแกนส่งทางอีเมล เป็นต้น

รวมทั้งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดทำสำเนาและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอง โดยประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ การติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน และระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ รวมถึงการใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินด้วย

 

 

การรับรองให้การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้

 

ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติราชการ พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะการรับคำขอ การอนุมัติอนุญาตหรือการให้สวัสดิการต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยลดขั้นตอนติดต่อราชการแลภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจด้วย

 

Credit โฆษกเจม อนุชา บูรพชัยศรี

Pin It