ขั้นตอนลงทะเบียน บัตรสวัสดิแห่งรัฐ บัตรคนจน (ทั้งรายเก่าและรายใหม่) เริ่ม 5ก.ย.-19ต.ค.65

ขั้นตอนลงทะเบียน บัตรสวัสดิแห่งรัฐ บัตรคนจน (ทั้งรายเก่าและรายใหม่) เริ่ม 5ก.ย.-19ต.ค.65

ขั้นตอนลงทะเบียน บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการณ์แห่งรัฐ (ทั้งรายเก่าและรายใหม่) เริ่ม 5ก.ย.-19ต.ค.65 สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง ออนไลน์ บนเว็บไซด์ และ ที่ธนาคาร ทั่วประเทศลงทะเบียนที่ -เว็บไซต์ welfare.mof.go.th

 

-ธ.ก.ส. กรุงไทย ออมสิน สนง.คลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สนง.เขต ศาลาว่าการเมืองพัทยา

กระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนลงทะเบียนบัตรสวัสดิแห่งรัฐผ่านออนไลน์และจุดรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน เริ่ม 5 ก.ย. - 19 ต.ค.65

#กระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียน #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 ในครั้งนี้

เป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ทั้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ที่

-https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือ

ณ จุดลงทะเบียนผ่าน 7 หน่วยงาน ได้แก่

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย
  • สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ
  • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต และ
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการณ์แห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์ให้ดำเนินการดังนี้


1.กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัว การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลอื่นๆ ที่กำหนด เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” หลังจากนั้น ให้ผู้ลงทะเบียนเข้ามาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์อีกครั้ง โดยกดปุ่ม“ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ซึ่งจะทราบผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป


2.กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว เมื่อลงทะเบียนทางเว็บไซต์แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทุกคน แล้วนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางมาแสดงตัว ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน หากเดินมาไม่ได้ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อด้วย


ส่วนผู้ที่ลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนผ่าน 7 หน่วยงานข้างต้น จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อ ในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียนได้

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ณ จัดรับลงทะเบียน สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ แบบฟอร์มการลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดจาก

เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th

 

บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน? จ่ายอะไรได้บ้าง? เช็คได้ที่นี่เลย

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์ฟรี การดูแลผู้สูงอายุ มีใบประกาศ

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา