เกณฑ์มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท

เกณฑ์มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท

กรมสรรพากรเผยหลักเกณฑ์มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 

“ช้อปดีมีคืน” ปี 2566

ช้อปดีมีคืน มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากรัฐบาล ปีนี้ สามารถใช้ การเติม น้ำมัน นำใบเสร็จ การเติม น้ำมัน มาลดหย่อนได้สูง สุด ถึง 10,000 บาท (รวมกับการ ซื้อสินค้า อื่นที่ได้รับอนุญาติ แล้วไม่เกิน 40,000

 

ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี สูงสุด 40,000 บาท  โดยเมื่อซื้อสินค้า หรือบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคาม 2566 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ให้เก็บใบเสร็จเอาไว้ แล้ว ใช้ใบเสร็จ นำมาลดหย่อนภาษี บุคคลธรรมดา ปี ภาษี 2566 (ใช้สิทธิ์ ได้ ตั้งแต่ 1 มกราคาม ถึง 31 มีนาคม 2567 )  

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ ช้อปีดมีคืน ปี 2022

- ต้องเป็น ผู้เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึง คณะบุคคล  หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ไม่ใช่ นิติบุคคล

- เมื่อซื้อสินค้า หรือ บริการ จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT หรือ ซื้อหนังสือ E-book (โดยไม่รวมถึงหนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสาร)  รวมทั้งสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว 

- ระยะเวลาการซื้อสินค้า 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

-  จะได้รับ สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี ในการ คำนวณภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

วงเงินค่าลดหย่อนภาษี   ช้อปดีมีคืน 

วงเงิน สำหรับ สิทธิการนำมาลดหยอ่นภาษี จะแบ่งออก เป็น 2 วงเงิน โดย รวมกันแล้ว ไมเ่กิน 40,000 บาท ดังนี้

1. ซื้อสินค้า หรือ บริการ ไม่เกิน 30,000 บาทแรก ใช้ใบกำกับ ภาษี แบบเต็มรูป หรือ ใบรับได้ทั้งแบบ กระดาษ / e-Tax Invoice / e-Receipt

2. เมื่อซื้อสินค้า หรือ บริการ จำนวนอีกไม่เกิน 10,000 บาท สามารถเลือกใช้ได้เฉพาะ ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์  e-Tax Invoice / e-Receipt เท่านั้น 

 

สินค้า และบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ 

 

  • สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
  • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ เรือ
  • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ เรือ
  • ค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร ที่อยู่ในรูปข้อมูลอิเเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ท
  • ค่าบริการจัดนำเทียว และ มัคคุเทศก์
  • ค่าที่พักในโรงแรม
  • ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า และบริการ สัญญาณโทรศัพท์ และ บริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ต
  • ค่าบริการ ที่มีข้อตกลงการให้บริการ และ ผู้รับบริการ สามารใช้บริการ ดังกว่านอกเหนือจากระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เช่น ค่าสมาชิกต่างๆ
  • ค่าประกันวินาศภัย 

 

หากมีข้อสุงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงาน สรรพกรทุกแห่ง ทั่วประเทศ หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพกร โทร 1161

 

รวม ประกันอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย มีชดเชยรายได้ และ ค่ารักษา

วิธีการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ประจำปี

การยื่นภาษีเงินได้ ส่วนของ "ค่าลดหย่อนบุตร"