เปิดหลักเกณฑ์ เช็กเงื่อนไข กาง ขั้นตอน ขอรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3,000 บาท

ขั้นตอน #ขอรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3,000 บาท

เปิดหลักเกณฑ์ เช็กเงื่อนไข กาง ขั้นตอน ขอรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3,000 บาท

จากกรณี #กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (#พม.) ดำเนินการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม ประสบปัญหาด้านครอบครัว ถูกทารุณกรรม ถูกแสดงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถูกทอดทิ้ง ไม่เกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี

 

📌ขั้นตอน การลงทะเบียน #ผู้สูงอายุ เพื่อ ขอรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3,000 บาท

การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว มีทั้งในรูปเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท หรือมอบเป็นสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยใน 1 ปีสามารถช่วยเหลือได้ 3 ครั้ง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องไว้ ก่อนจะรวบรวมข้อมูลส่งให้ พม.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์จริง หากผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับความช่วยเหลือ

📣📌❤ลงทะเบียนขอรับ #เงินช่วยผู้สูงอายุ 3,000 บาท ทำได้ 2 ทาง ดังนี้

📌พื้นที่กรุงเทพฯ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่

❤ กรมกิจการผู้สูงอายุ
❤กรมกิจการเด็กและเยาวชน
❤กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
❤กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
❤กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
❤ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

 

📌พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่

❤สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 76 จังหวัด
❤ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) 11 แห่ง
❤หน่วยงานในสังกัด พม. ที่อยู่ในจังหวัดนั้น

📌ยื่นขอรับความช่วยเหลือเงินผู้สูงอายุทำอย่างไร ?

การยื่นรับความช่วยเหลือเงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท แบ่งเป็น 2 กรณี

📌 กรณีผู้สูงอายุแจ้งเรื่องเอง ใช้เอกสารดังนี้

❤บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นพบเห็นใช้เอกสารดังนี้
❤บัตรประจำตัวประชาชน-บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้แจ้งเรื่องมาใช้ประกอบเป็นเอกสารยื่น

📌หากไม่มีหลักฐาน

ให้มีหนังสือรับรองที่ทางราชการออกให้ ว่าผู้สูงอายุมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริง

📌ผ่านหลักเกณฑ์แล้วรับความช่วยเหลืออย่างไร ?

หากผ่านเกณฑ์การให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จะได้รับความช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง

❤การโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
เช็ค
❤เงินสด (โดยมีใบสำคัญรับเงิน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ลงนามเป็นพยานให้ครบถ้วนพร้อมภาพถ่ายประกอบ)

ทั้งนี้ รัฐบาล โดย พม.เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างครอบคลุมทุกมิติ อาทิ การดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพแบบพุ่งเป้าสำหรับกลุ่มเปราะบางทั้งด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ

Credit มติชน ออนไลน์

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์ฟรี การดูแลผู้สูงอายุ มีใบประกาศ

เปิดลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ปี งบประมาณ 2565

 

 

เก้าอี้อาบน้ำ ผู้สูงอายุ

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา