11 กลุ่มผู้ได้รับการยกเว้น เข้าไทย มีใครบ้าง

หลังจากมีข่าวการ์ดตก มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางเข้าประเทศ 2 เคส ทั้งที่จังหวัดระยองและย่านสุขุมวิท ทำให้เกิดปัญหาที่คลางแคลงใจว่าทำไม… ประเทศไทยที่กำลังล็อกดาวน์ปิดน่านฟ้าอยู่ ถึงมีชาวต่างชาติเข้ามาได้ วันนี้เราจะขอพาไปเจาะลึก 11 กลุ่มที่ได้รับยกเว้นให้เข้าไทยได้ในช่วงโควิด-19

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png?_nc_eui2=AeHIJ5R8d8WMsE_r-atS07CfwfFQjL1tjQbB8VCMvW2NBtWZ7AdfuarDLLhYITKfYfpHav8Akh1UJHOg4SRg-vAV");">? 1. ผู้มีสัญชาติไทย

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png?_nc_eui2=AeHIJ5R8d8WMsE_r-atS07CfwfFQjL1tjQbB8VCMvW2NBtWZ7AdfuarDLLhYITKfYfpHav8Akh1UJHOg4SRg-vAV");">? 2. กรณีที่เป็นนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png?_nc_eui2=AeHIJ5R8d8WMsE_r-atS07CfwfFQjL1tjQbB8VCMvW2NBtWZ7AdfuarDLLhYITKfYfpHav8Akh1UJHOg4SRg-vAV");">? 3. บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png?_nc_eui2=AeHIJ5R8d8WMsE_r-atS07CfwfFQjL1tjQbB8VCMvW2NBtWZ7AdfuarDLLhYITKfYfpHav8Akh1UJHOg4SRg-vAV");">? 4. ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png?_nc_eui2=AeHIJ5R8d8WMsE_r-atS07CfwfFQjL1tjQbB8VCMvW2NBtWZ7AdfuarDLLhYITKfYfpHav8Akh1UJHOg4SRg-vAV");">? 5. ผู้ควบคุมหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกประเทศที่ชัดเจน

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png?_nc_eui2=AeHIJ5R8d8WMsE_r-atS07CfwfFQjL1tjQbB8VCMvW2NBtWZ7AdfuarDLLhYITKfYfpHav8Akh1UJHOg4SRg-vAV");">? 6. ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png?_nc_eui2=AeHIJ5R8d8WMsE_r-atS07CfwfFQjL1tjQbB8VCMvW2NBtWZ7AdfuarDLLhYITKfYfpHav8Akh1UJHOg4SRg-vAV");">? 7. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบรับอนุญาติในประเทศไทย

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png?_nc_eui2=AeHIJ5R8d8WMsE_r-atS07CfwfFQjL1tjQbB8VCMvW2NBtWZ7AdfuarDLLhYITKfYfpHav8Akh1UJHOg4SRg-vAV");">? 8. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png?_nc_eui2=AeHIJ5R8d8WMsE_r-atS07CfwfFQjL1tjQbB8VCMvW2NBtWZ7AdfuarDLLhYITKfYfpHav8Akh1UJHOg4SRg-vAV");">? 9. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถานศึกษาอื่นของเอกชนซึ่งมีสถานะคล้ายกัน

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png?_nc_eui2=AeHIJ5R8d8WMsE_r-atS07CfwfFQjL1tjQbB8VCMvW2NBtWZ7AdfuarDLLhYITKfYfpHav8Akh1UJHOg4SRg-vAV");">? 10. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตาม แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f4cc.png?_nc_eui2=AeHIJ5R8d8WMsE_r-atS07CfwfFQjL1tjQbB8VCMvW2NBtWZ7AdfuarDLLhYITKfYfpHav8Akh1UJHOg4SRg-vAV");">? 11. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement)กับต่างประเทศ

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf5/1/16/1f48a.png?_nc_eui2=AeHVIxeUPLS6oJClFgeIr7o0aHxr8Pvfpb1ofGvw-9-lvdSa-hsEcCMaXJG-PK24XhWS6HdfkbmvnJ7u5lvDy6Pu");">? ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นต้องได้รับการกักตัว 14 วันที่สเตทควอรันทีน (State Quarantine) เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อการป้องกันการระบาดของโรค "โควิด-19" คงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปการ์ดอย่าเพิ่งตกในตอนนี้ครับ

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา