ใหม่ ประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับอาชีพอิสระ จ่ายน้อยประโยชน์ เพียบ

ใหม่ ประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับอาชีพอิสระ จ่ายน้อยประโยชน์ เพียบ

สำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงกฏหมายใหม่ เพื่อเปิดโอกาส ให้แรงงานอิสระ หรือ ผู้ประกอบการอิสระ เช่น กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร หรือ ฟรีแลนซ์ ผู้ที่ขายของออนไลน์ ช่างก่อสร้าง ที่ไม่ได้ เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 
มาตรา 33 คือ กลุ่ม มนุษย์เงินเดือน ทั้งหลายนั่นแหละ
หลักเกณท์ ของ ประกันสังคม มาตรา 40 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี 

 

 วิธีสมัคร ประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

สิทธิ์ประโยชน์ ของ ประกันสังคม แต่ละมาตรา 33 39 40


วิธีการจ่ายงาน ประกันสังคม มาตรา 40 แบบออกเป็น  3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 

 จ่าย 70 บาท/เดือน  รัฐช่วย 30 บาท/เดือน  รวมเป็น 100 บาท

สิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับ มี 3 กรณี


1.1 เงินทดแทนขาดรายได้ เมื่อเจ็บป่วย และ นอนโรงพยาบาล วันละ 300 บาท 1.2  ถ้าเป็นผู้ป่วยนอก หมอให้กลับบ้านแต่ ให้หยุดงาน ตั้งแต่ 3 วันขื้นไป คือนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะ ได้ 200 บาท/วัน1.3 กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมกันไม่เกิน 30 วันต่อปี 1.4  ถ้าแพทย์ สั่งให้หยุดพักรักษาตัว ไม่เกิน 3 วัน ได้วันละ 50 บาท


2.เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ ยังให้สิทธิตามเดิม คือ ได้รับเงินทดแทน 500-1,000 บาท/เดือน เป็นเวลานาน 15 ปี โดยมีเงื่อนไข คือ

- จ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 10 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 500 บาท/เดือน
 - จ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 20 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 650 บาท/เดือน
- จ่ายเงินสมทบครบ 24 เดือน ภายใน 40 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 800 บาท/เดือน
- จ่ายเงินสมทบครบ 36 เดือน ภายใน 60 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 1,000 บาท/เดือน

3.กรณีเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าทำศพ จำนวน 20,000 บาท (เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายใน 12 เดือนก่อนเดือนที่ตาย ยกเว้นกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ตาย) และได้เพิ่มเงินสงเคราะห์ให้อีก 3,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน

"ประกันสังคม" มาตรา 40 จ่ายน้อย ประโยชน์เพียบ หลักประกันชีวิต กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

หลังจากที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ปรับปรุงกฎหมายใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานอิสระที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทำอาชีพอิสระ เช่น กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ผู้ที่ขายของออนไลน์ และช่างก่อสร้าง ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ จากเดิมกำหนดหลักเกณฑ์ให้ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา


 

ทางเลือกที่ 2 จ่ายงินสมบท ประกันสังคม มาตรา 40   100 บาท/เดือน

 

กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน รัฐช่วยจ่ายสมทบให้อีก 50 บาท/เดือน รวมเป็นจ่ายสมทบ 150 บาท/เดือน ผู้


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ มี 4 กรณี


1.เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพและเงินค่าทำศพจะได้รับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1
2.ส่วนเงินบำเหน็จชราภาพยังคงได้รับเหมือนเดิมซึ่งจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ซึ่งเงินบำเหน็จจะคำนวณจากเงินที่รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 50 บาท นำมาคูณด้วยระยะเวลาที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ และบวกด้วยเงินผลกำไรที่สำนักงานประกันสังคมนำเงินส่วนนี้ไปลงทุน

 


ทางเลือกที่ 3

กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน รัฐช่วยจ่ายสมทบให้อีก 150 บาท/เดือน รวมเป็นจ่ายสมทบ 450 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ มี 5 กรณี

1.เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย กรณีหากเจ็บป่วยและนอนโรงพยาบาลให้อยู่ที่ 300 บาท/วัน ส่วนกรณีถ้าไม่นอนโรงพยาบาลแต่แพทย์สั่งให้หยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปจะได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท (กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมกัน ไม่เกิน 90 วันต่อปี)

2.เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทน 500-1,000 บาท/เดือน ตลอดชีวิต โดยมีเงื่อนไข คือ


- จ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 10 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 500 บาท/เดือน
- จ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 20 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 650 บาท/เดือน
- จ่ายเงินสมทบครบ 24 เดือน ภายใน 40 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 800 บาท/เดือน
- จ่ายเงินสมทบครบ 36 เดือน ภายใน 60 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน 1,000 บาท/เดือน

 

3.กรณีเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าทำศพ จำนวน 40,000 บาท (เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายใน 12 เดือนก่อนเดือนที่ตาย ยกเว้นกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ตาย)

4.ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท/เดือน ต่อบุตร 1 คน ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุไม่กิน 6 ปีบริบูรณ์ โดยต้องจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไข 24 เดือน ภายใน 36 เดือน ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิ์ได้คราวละไม่เกิน 2 คน เช่น หากบุตรคนแรกอายุครบ 6 ปีแล้ว สามารถนำบุตรคนที่ 3 รับเงินสงเคราะห์บุตรแทนได้จนครบอายุ 6 ปี

5.ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ซึ่งจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน และได้รับเงินบำเหน็จที่สะสมไว้เดือนละ 150 บาทพร้อมดอกผล โดยสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน อีกทั้ง เมื่อจ่ายครบ 180 เดือน รับเงินก้อนอีก 10,000 บาท


มาตรา 40 นี่ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลนะ ส่วนใหญ่ค่ารักษา เราจ่ายเองหรือใช้สิทธิ์ บัตรทอง (ประกันสุขภาพ)


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ ที่สะดวก รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม สมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกันสังคม สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ http://www.sso.go.th โทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง