ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ฉุกเฉิน 50,000 รอบ 2 กู้ให้ผ่านต้องทำอย่างไร

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ฉุกเฉิน 50,000 รอบ 2 กู้ให้ผ่านต้องทำอย่างไร

ธนาคารออมสิน เตรียมปล่อยสินเชื่อ รอบ 2 ให้รายละไม่เกิน 50,000 บาท คำถามคือ แล้วเรา จะกู้อย่างไร กู้ให้ผ่าน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ธนาคารออมสิน เตรียมปล่อยสินเชื่อ รอบ 2 ให้รายละไม่เกิน 50,000 บาท คำถามคือ แล้วเรา จะกู้อย่างไร กู้ให้ผ่าน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

 

 


โครการ เงิน กู้ฉุกเฉิน ยอดเงินไม่เกิน 50,000 บาท ของ ธนาคาร ออมสิน มีชื่อโครงการว่า "สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ" ให้กูฉุกเฉิน จัดมาเป็น รอบที่ 2 ให้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนแค่เดือนละ 1000 กว่าบาท ผ่อนชำระ 3 ปี หรือ 36 งวด ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน  สามารถลงทะเบียนได้แล้วทางเว็บไซด์ www.gsb.or.th เท่านั้นคุณสมบัติของ ผู้กู้ยืมเงิน


1.สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี


2.ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

 

3.เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

 

4.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

5.มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)