กรมการปกครอง จ้างงานกรมการปกครอง จ้างงาน 14,510 คน ทุก ตำบล ทั่วประเทศ 14,510 คน ทุก ตำบล ทั่วประเทศ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคร 14,510 อัตรา ทั่วทุกตำบลในประเทศไทย ตำบล ละ 2 คน  ตามโครงการ พัฒนาตำบล แบบบูรณาการงบประมาณ  ภายใต้ พรก กระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขปัญหา เยียว ยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจ และ สังคม จาก ผลกระทบของการแพร่ระบา ไวรัส โคโรน่า 2019  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคร 14,510 อัตรา ทั่วทุกตำบลในประเทศไทย ตำบล ละ 2 คน  ตามโครงการ พัฒนาตำบล แบบบูรณาการงบประมาณ  ภายใต้ พรก กระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขปัญหา เยียว ยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจ และ สังคม จาก ผลกระทบของการแพร่ระบา ไวรัส โคโรน่า 2019  

 

ลักษณะงาน ที่มีการว่างจ้างง


โครงการ พัฒนาตำบล แบบบูรณาการงบประมาณ 


1. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูล และ ประสานงาน

2. จำนวนอัตราจ้าง ตำบล ละ 2 อัตรา รวมแล้ว 14,510 คน ทั่วประเทศไทย (7,255 ตำบล

3. ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

4. เงินเดือน เป็น อัตราจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน

 


คุณสมบัติ ผู้สมัคร


1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 ก.ย.63)

3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

4. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (15 ก.ย.63)

เอกสารประกอบการสมัคร


1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปื จำนวน 1 ใบ

2.สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน และ ไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่ ก.พ.กำหนด

5.หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและนามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

6.สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ วันที่ เลขประจำตัวสอบ ไว้มุมบนขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

ผู้ที่สนใจสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งแต่วันที่ 1- 15 กันยายน 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ


อีกหนึ่งโครงการ ที่จะมีการว่าจ้า 


โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนก.ค.2563-ก.ย. 2564
สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ได้แก่

 

ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 12 เดือน

 

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชนได้ 
กระจายรายได้ให้ประชาชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการและนักบริบาลอิสระเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา


ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ การเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 932.88 ล้านบาท เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 15,548 คน และเกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น จำนวน 15,548 คน

Pin It