4 หลักเกณฑ์ การปล่อยกู้ ให้นักเรียน นักศีกษา ของ กยศ ในปี 2564

ปล่อยกู้ครบ 4 ประเภท ปีการศึกษา 64 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

กยศ. เตรียมปล่อยกู้ครบ 4 ประเภท ปีการศึกษา 64 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมให้กู้ยืมครบ 4 ลักษณะ ในปีการศึกษา 2564 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการยื่นกู้ยืมเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ลดดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก สาขาวิชาขาดแคลน และให้กู้ยืมในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโทสำหรับผู้กู้ที่เรียนดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักเกณการปล่อยกู้ และประเภทการปล่อยกู้ สำหรับนักเรียน

 

1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ่ายคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี

2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก จ่ายคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.75% ต่อปี ตามเงื่อนไข

3.ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ จ่ายคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.75% ต่อปี ตามเงื่อนไข

4. เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ จ่ายคืนภายใน 10 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี หลังจบการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.5% ต่อปี ตามเงื่อนไข

 

ดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากภาพประกอบ หรือที่ www.studentloan.or.th