นักเรียน นักศึกษา กู้ ยืม กยศ ไม่ต้องมี ค้นค้ำประกันอีกต่อไป เริ่ม 2564

นักเรียน นักศึกษา กู้ ยืม กยศ ไม่ต้องมี ค้นค้ำประกันอีกต่อไป เริ่ม 2564

17 พย 2563 มีรายงานว่า  ครม อนุมัติ ให้ กยศ หรือ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถปรับหลักเกณฑ์ วิธีการให้กู้ยืม ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ในการ กู้ยืม ได้แล้ว เพื่อ ลดปัญหาความยุ่งยาก และ สร้างความลำบาก ให้ พ่อแม่ และ คนอื่นๆ รวมไปถึง ครูบราอาจารย์ ที่ต้องมาเดือด ร้อน ในการค้ำประกัน ให้กับ นักเรียน

เนื่องจากการกู้ยืมดังกล่าวเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อแสวงหากำไร อีกทั้งส่วนใหญ่ผู้ค้ำประกันก็คือญาติพี่น้องซึ่งประสบความเดือนร้อนไม่ต่างกัน ส่งผลให้ผู้ค้า ประกันต้องแบกรับภาระในทางคดีความจากการถูกฟ้องร้อง หลายคนต้องถูก ยึดทรัพย์ ส่งผลให้บางรายมีความต้องการที่จะกู้เงินยืมเรียน แต่ไม่สามารถหาผู้ค้ำประกันตนเองได้

โดย ในเรื่องการ การปรับหลักเกณฑ์ ในครั้งนี้ หลังจาก ครม อนุมัติ  แล้ว ส่งเรื่อง ต่อ ให้ กระทรวงการคลังดำเนินการ ในขั้นตอน ต่างๆ ต่อไป และ จะมี ผลกับการกู้ยืม ใน ปี 2564 เป็นต้นไป

 

กยศ ขยายเวลา ลดเบี้ยปรับ 75-80% ถึง 31/3/2564

4 หลักเกณฑ์ การปล่อยกู้ ให้นักเรียน นักศีกษา ของ กยศ ในปี 2564

กยศ. กับ การช่วยเหลือ ลูกหนี้ ช่วง โควิด 19

  • ลดดอกเบี้ยปรับ จาก 7.5% เหลือ 0.5% สินสุด 31 ธันวาคม 2563
  • การลดเบี้ยปรับให้กับผู้กู้ยืมที่ปิดบัญชีและผู้กู้ยืมที่ชำระให้เป็นปกติ 80% และ 75%
  • พักชำระหนี้ ให้ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่ง รัฐ หรือ บัตรคนจน 2 ปี
  • การผ่อนผันชำระหนี้ ระงับการเรียกหนี้ งดการขายทอดตลาดซึ่งจะสิ้นสุดใน 31 ธันวามคม 2563
  • ชะลอการบังคับคดี สิ้นสุดในวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2564