ลงทะเบียน สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ออมสิน 50,000 บาท

ลงทะเบียน สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ออมสิน

ลงทะเบียน สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ออมสิน สินเชื่อ เพื่อสร้างงานรายเดี่ยว จากออมสินเริ่มแล้ว 22 มกราคม 2564 ลงทะเบียน ผ่าน แอป Mymo เคยกู้ฉุกเฉินแล้ว ก็กู้อีกได้ 

คุณสมบัติผู้กู้  สินเชื่อเพิ่มฐานราก


สำหรับผู้มีรายได้ประจำ


- เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี


- เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน


-  เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจ/ เจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไป/ ผู้ใช้แรงงาน
- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •  ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 •  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

จำนวนเงินให้กู้


- ผู้มีรายได้ประจำ จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

- ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

ระยะเวลาชำระเงินกู้

- ผู้มีรายได้ประจำ ชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดสูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด)
  ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก

- ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน ชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดสูงสุดไม่เกิน 2 ปี (18 งวด)
  ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

- ผู้มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ


- ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

หลักประกันการกู้เงิน

ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม


ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้


บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ


แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเองผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)


- จะต้องให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน MyMo
  ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP


-- การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง
  โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract


ยืนยันทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP
ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของผู้ขอสินเชื่อที่ยืนยันบน MyMo และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร

การแจ้งผลการพิจารณา


ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่ Notification บน MyMo และ SMS (ข้อความสั้น)
หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

การรับเงินสินเชื่อ


จะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo Application

ช่องทางการชำระสินเชื่อ

การชำระเงินงวดปกติ จะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น ยกเว้น การชำระล่วงหน้า 1 งวด สามารถชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo Application หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ

วงเงินโครงการ


ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท
ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน วงเงินโครงการรวม 2,671,540,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ


ยื่นขอสินเชื่อและจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หากท่านใดสนใจ สินเชื่อ เพิ่มฐานราก ต้อง ดาวโหลด แอป Mymo ของ ธนาคารออมสิน แล้ว ลงทะเบียน ใช้งาน จากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ผ่าน แอป Mymo 

 1.    เปิด แอป Mymo 
 2.   เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
 3.   กดปุ่ม สมัคร 
 4.   กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านผู้ที่ต้องการจะยื่นกู้ ให้ถูกต้อง 
 5. กด ถัดไป เพื่อไป หน้าต่อไป
 6.  ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”
 7. อ่านรายละเอียดสินเชื่อและกด “ถัดไป”
 8. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด "ยอมรับ"
 9. เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า
 10. กด “ยินยอม” หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลกด “ยินยอม” หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
 11. กด ยินยัน
 12. กด รับ รหัส OTP
 13. ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 14. เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”
 15. รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกด  
 16. รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ ในคลังภาพ
 17. หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น”

การยื่นคำขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน MyMo