ลงทะเบียน สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ออมสิน

Article Index

ลงทะเบียน สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ออมสิน สินเชื่อ เพื่อสร้างงานรายเดี่ยว จากออมสินเริ่มแล้ว 22 มกราคม 2564 ลงทะเบียน ผ่าน แอป Mymo เคยกู้ฉุกเฉินแล้ว ก็กู้อีกได้ 

 

 

คุณสมบัติผู้กู้  สินเชื่อเพิ่มฐานราก


สำหรับผู้มีรายได้ประจำ


- เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี


- เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

 

 

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน


-  เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจ/ เจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไป/ ผู้ใช้แรงงาน
- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  •  ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
  •  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

 

 

 

จำนวนเงินให้กู้


- ผู้มีรายได้ประจำ จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

- ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 

- ผู้มีรายได้ประจำ ชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดสูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด)
  ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก

- ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน ชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดสูงสุดไม่เกิน 2 ปี (18 งวด)
  ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

- ผู้มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ


- ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

หลักประกันการกู้เงิน

ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม


ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้


บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ


แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเองผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)


- จะต้องให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน MyMo
  ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP


-- การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง
  โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract


ยืนยันทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP
ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของผู้ขอสินเชื่อที่ยืนยันบน MyMo และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร

การแจ้งผลการพิจารณา


ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่ Notification บน MyMo และ SMS (ข้อความสั้น)
หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

การรับเงินสินเชื่อ


จะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo Application

ช่องทางการชำระสินเชื่อ

การชำระเงินงวดปกติ จะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น ยกเว้น การชำระล่วงหน้า 1 งวด สามารถชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo Application หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ

วงเงินโครงการ


ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท
ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน วงเงินโครงการรวม 2,671,540,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ


ยื่นขอสินเชื่อและจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

หากท่านใดสนใจ สินเชื่อ เพิ่มฐานราก ต้อง ดาวโหลด แอป Mymo ของ ธนาคารออมสิน แล้ว ลงทะเบียน ใช้งาน จากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอน