กำหนดการขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าว ปี 2021

กำหนดการขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าว ปี 2021
นายจ้างและแรงงานต่างชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่ยื่นบัญชีรายชื่อและแจ้งข้อมูลบุคคลกับกรมการจัดหางานผ่านออนไลน์แล้ว เมื่อ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา จะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ
- ตรวจโควิด-19
- เก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายใน 16 มิถุนายน.64
- ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ภายใน 18 ต.ค.64
- #กรมการจัดหางาน ออกใบอนุญาตทำงาน
- นายจ้างจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย
- ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างชาติ ผ่านออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.พ.2564 มีแรงงานต่างชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ขึ้นทะเบียนรวม 654,864 คน แบ่งเป็นแรงงานต่างชาติที่มีนายจ้าง 596,502 คน และไม่มีนายจ้าง 58,362 คน

 

ครม. ขยายเวลาตรวจโควิด-19 และเก็บอัตลักษณ์บุคคล แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ถึง 16 มิ.ย. 64

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด-19
 
โดยคนต่างด้าวต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการตรวจหาโรคโควิด-19 และดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เมษายนนี้ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่ด้วยมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว รวมถึงจำกัดจำนวนผู้รับบริการในการตรวจสุขภาพและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในแต่ละวัน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคนต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงนายจ้างและสถานประกอบการมีแรงงานในการดำเนินกิจการต่อไปได้ ครม.จึงมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) เป็นภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่ต้องดำเนินการภายในวันที่ 16 เมษายนนี้
 
และขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 พร้อมกันทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง
 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษา

 
ทั้งนี้ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ วันที่ 5 เมษายน 2564 มีคนต่างด้าวตรวจหาเชื้อโควิด-19 และขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพแล้วประมาณ 170,000 คน และคนต่างด้าวที่ดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แล้วประมาณ 422,000 คน จากจำนวนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ทั้งหมด 654,864 คน
Top