สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับเรือง จาก มาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท) ในการ สำรวจ จัดหา ที่ว่างเปล่า รกร้าง มาทำการ ปล่อยเช่า ให้แรงงานที่ ตกงาน เนื่องจาก โควิด กว่า 11 ล้านคน โดย เบื้องต้น จะให้เช่า คนละ 2 ไร่

กำหนดให้ เช่าที่ดิน ทำเกษตรกรรม 

 

โดยรัฐ จะ แนะนำ พืชเกษตร ที่เหมาะสม แล ะ ช่วยในการหาตลาด เพื่อนำป้อน โรงงานแปรรูป

โดยการสนับสนุน การสร้างความแข็มแข็งเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยการน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหลักของทฤษฎีการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ในแนวทางการพึ่งตนเอง

1. ครัวไทย สู่ครัวโลก เป็นโครงการหลัก (การพัฒนาการเกษตรด้วยนวัตกรรม และการบูรณาการองค์ความรู้)

2. ครัวพอเพียง ครัวปลอดภัย (สนับสนุนพื้ชสมุนไพร, การเกษตรครัวเรือน, เกษตรปลอดสารพิษ)

3. ครัวรักษาโลก (สนับสนุนการสร้างโรงงานถุงมือยาง,การผลิตปลูกสมุนไพรและการผลิตสมุนไพรเป็นยารักษา

โลก)

 

รัฐบาล จะสนับสนุน 

 

1. ที่ดินประกอบอาชีพเบื้องต้นทางการเกษตร ซึ่งควรใช้พื้นที่ว่างของรัฐบาลให้เกษตรกรเช่า 

2.รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ ความมั่นคงทางธรรมซาติ เช่นน้ำ ดิน อากาศที่ไม่เป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพ และรายได้ของประชาชน และ

3. จัดหาการตลาด การจัดจำหน่ายให้เกษตรกร

4. สร้างอาหารแปรรูปที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร

5. รัฐบาลจัดเกษตรแปลงใหญ่ และอุปกรณ์ที่พัฒนาระบบน้ำ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้เกษตรกรกู้เป็นเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It