กยศ เริ่มปล่อยกู้ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ มัธยม ไปจนถึง ปริญญาโท

กยศ เริ่มปล่อยกู้ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ มัธยม ไปจนถึง ปริญญาโท

กยศ หรือกองทุนให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา เตรียมปล่อยกู้ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเริ่ม ตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ปล่อยกู้ผ่าน ระบบ ออนไลน์ สมาร์ทโฟน์  โดย ใช้  “กยศ. Connect”

 

 

แหล่งข่าวจาก ฐานเศรษฐกิจ รายงาน 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2564 กองทุนได้เตรียมเงินงบประมาณให้กู้ยืมจำนวน 38,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาจำนวนกว่า 624,000 ราย สามารถกู้ยืมได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชาหรือประเภทวิชาที่เลือกเรียน และในปีนี้เป็นปีแรกที่กองทุนให้กู้ยืมเงินแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท 

 

ระบบการจัดการให้กู้ยืมเงิน Loan Origination System : LOS

 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะดำเนินการ ให้กู้ยืมเงินกับนักเรียน นักศึกษาครบทั้ง 4 ลักษณะ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

 

โดยกองทุนจะนำระบบการจัดการให้กู้ยืมเงิน Loan Origination System : LOS ซึ่ง เป็นระบบงานหนึ่งของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL มาใช้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินกับนักเรียน นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินแทนระบบ e-Studentloan ที่จะสิ้นสุดลง ในปีการศึกษา 2563 

 

 

หลักเกณการปล่อยกู้ และประเภทการปล่อยกู้ สำหรับนักเรียน

1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ่ายคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี

2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก จ่ายคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.75% ต่อปี ตามเงื่อนไข

3.ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ จ่ายคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.75% ต่อปี ตามเงื่อนไข

4. เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ จ่ายคืนภายใน 10 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี หลังจบการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.5% ต่อปี ตามเงื่อนไข  (สามารถกู้ได้ ถึง ระดับ ปริญญาโท)

 

ภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล DSL