สควค อนุมัติทุนการศึกษา ระดับ ป.ตรี และ ป.โท เพื่อ ผลิตครู คณิต-วิทย์

เร่งผลิตครูคณิต-วิทย์ ยุคใหม่ ครม. อนุมัติทุนการศึกษา 1,200 ทุน งบ 1.65 พันลบ.
ครม. อนุมัติทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 (พ.ศ.2560 - 2567) กรอบวงเงินรวม 1,654 ล้านบาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เพื่อสร้างบุคลากรครูคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูระดับปริญญาโทที่มีความสามารถพิเศษวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้เป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับระดับมัธยมศึกษา
 
 
 

สำหรับรูปแบบและจำนวนทุนการผลิตครู แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 
 
1)ทุนระดับปริญญาตรี – โท ปีละ 150 ทุน รวม 600 ทุน ระยะเวลารับทุน 6 ปี ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 – 2573 รวมระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี
2)ทุนระดับปริญญาโท ปีละ 150 ทุน รวม 600 ทุน ระยะเวลารับทุน 2 ปี ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 – 2569 รวมระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี
 
 
โครงการนี้ใช้งบประมาณจำนวน 1,654 ล้านบาท โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการทำความตกลงในรายละเอียดร่วมกับสำนักงบประมาณต่อไป
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ คือ

 
 
1)ส่งเสริมให้ผู้ที่มีศักยภาพระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สมัครรับทุนโครงการเพื่อเป็นครูเพิ่มขึ้น
 
2) มีครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่ มีศักยภาพสูงในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น และ
 
3) มีปริมาณครูผู้สอนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและโยกย้ายภูมิลำเนา