จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม และ อสส 3 เดือน (เดือนละ 500 บาท)

ค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชยและเสี่ยงภัย  อสม 3 เดือน

ครม อนุมัติ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ อสม  อีกรายละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ เมษายน - มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการทำงาน ต่อสู้กับ โควิด 19  

มติ ครม จ่าย ค่าตอบแทนพิเศษ 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชยและเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2564) กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 1,575.4590 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนบทบาทของ อสม.

 

ในการสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมถึงสำรวจและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน รวมทั้งบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาประชาชน/ชุมชน ในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม. 1,039,729 คน และ อสส. 10,577 คน รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่

 

ในที่ประชุม ครม. ยังกำชับให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ครอบคลุม อสม. และ อสส. ทุกราย เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

เครดิต โฆษก เจม

 

อสม รับเบี้ยพิเศษเพิ่มเดือนละ 500 เป็นเวลา 7 เดือน