ประกันสังคม ขยายเวลา ให้ลูกจ้าง มาตรา33 ที่ตกงาน สมัครเป็น มาตรา 39

ประกันสังคม ขยายเวลา ให้ลูกจ้าง ที่ เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบมาแล้ว อย่างน้อย 12 เดือน ที่ต้องตกงาน ถูกเลิกจ้าง และยังไม่ได้ สมัครเป็น ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ถึง 30 มิ.ย. 2564  

 

 

ตามประกาศ กระทรวงแรงงาน เรื่อง การขยายเวลา การแสดงความจำนง เป็น ผู้ประกันตน และ การนำส่งเงิน สมทบ ของผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และ บรรเทา ความเดือนร้อน แก่ผู้ประกันตน ประกันสังคม ที่ได้รับผล กระทบ จาก การระบาด ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรค โควิ 19  ซึ่งประกาศ นี้จะเปิดโอกาสให้ ผู้ประกันตน กลับเข้าสู่ ระบบ ประกันสังคม และได้รับสิทธิ์ประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง 

 

วันที่ 7 เมษายน 2564 

 

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

สาระสำคัญของ ร่างกฏกระทรวงแรงงาน สำหรับ มาตรา 39

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ตกงาน 

1.ขยายเวลา การลงทะเบียน /-- กำหนดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน  ที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง และ ความเป็นผู้ประกันตน ได้สิ้นสุดลง เนื่องจาก สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง    ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  หากประสงค์อยู่ในระบบประสังคมต่อไป ให้แสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่ ขาดส่งเงินสมทบ 

2.ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนมีนาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 ให้นำส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 256

    โดย ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 และ ผู้ประกันตน ที่สิ้นสุด ความเป็นผู้ประกันตน ด้วยสาเหตุ  

    1.   ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือน ติดต่อกัน

    2.    ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่ครบ 9 เดือน 

 


เรื่องเกียวกับ ประกันสังคม เรื่องอื่นๆที่คุณอาจจะสนใจ

สิทธิ์ประโยชน์ ของ ประกันสังคม แต่ละมาตรา 33 39 40

ขั้นตอน ลงทะเบียน ว่างงานประกันสังคม มาตรา 33 รับเงินวันไหน

เงิน ชราภาพ ประกันสังคม เบิกก่อนได้ไหม

เพิ่มผลประโยชน์ เงินทดแทน ประกันสังคม มาตรา 40


 

ร่างกฎกกระทรวงฉบับนี้จะทำให้สามารถรักษาสถานภาพการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 พ.ร.บ.ประกันสังคมได้ประมาณ 207,700 คน ทำให้มีหลักประกันด้านสุขภาพผ่ายสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

ประกันสังคม มาตรา 39 คุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้

1. เจ็บป่วย

2. คลอดบุตร

3. ทุพพลภาพ

4. ตาย 

5. สงเคราะห์บุตร 

6. ชราภาพ (เงิน บำนาญ) 


 

 

Pin It