ประกันสังคม ช่วยคนว่าง งาน ถูกสั่งพักงาน กักตัว เนื่องจาก โควิด

ประกันสังคม ผุดมาตรการ จ่ายเงินเยียวยา 50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง กระทบโควิด‼  นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมมีความพร้อมในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย


.

ประกันสังคม กำหนด คุณสมบัติ ผู้ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียยา

 


1️⃣ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน
2️⃣ ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างให้หยุดงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือหน่วยงานรัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง
.

สิทธิที่ได้รับและข้อปฏิบัติ ตามที่ ประกันสังคม กำหนด

 

1️⃣ รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
2️⃣ ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางาน ให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน
3️⃣ ลูกจ้างดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ม สปส.2-01/7 บน www.sso.go.th
4️⃣ นายจ้างไม่ต้องแจ้งลาออกหรือเลิกจ้าง แต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกี่วัน
5️⃣ นายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้าง ส่งแบบฯและหนังสือรับรอง ไปยังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ในที่ตั้งของสถานที่ทำงาน ส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ
6️⃣ แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกจ้างและหนังสือรับรองการหยุดงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
.
ย้ำ ‼ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม ให้ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

 


ติดต่อประกันสังคม ผ่าน ออนไลน์ ยุค New Normal

ประกันสังคม ขยายเวลา ให้ลูกจ้าง มาตรา33 ที่ตกงาน สมัครเป็น มาตรา 39

ขั้นตอน ลงทะเบียน ว่างงานประกันสังคม มาตรา 33 รับเงินวันไหน

 


ขั้นตอนการ ยื่นเอกสาร ขอรับสิทธิ์ เงินเยียวยา ประกันสังคม 

 

1. ให้ ลูกจ้าง กรอกแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2- 01/7) สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ www.sso.go.th แล้วส่งให้ นายจ้างพร้อมแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากจ้าง
➡ 2. จากนั้นให้ นายจ้าง รวบรวมแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) จากลูกจ้าง
➡ 3. และบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service (www.sso.go.th) ทั้ง ข้อมูลลูกจ้างตาม แบบ สปส.2-01/7 และหนังสือรับรองการหยุด งานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้อง ลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)
➡ 4. ให้นายจ้าง นําส่งแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2- 01/7) ของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service ไปที่ สํานักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทาง ไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่บันทึก ข้อมูลในระบบ e-Service
➡ 5. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมูลถูกต้องครบถ้วน สํานักงาน ประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทําการ (กรณีเงินไม่ เข้าบัญชี โทร สายด่วน 1506) เน้นย้ําว่า ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้อง เดินทางมายังสํานักงานประกันสังคม และหากดําเนินการดังที่ กล่าวครบถ้วนเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทําการ และรอบตัด จ่ายกําหนดทุกสิ้นเดือนถัดไปหรือจนกว่าจะครบวันที่สถาน ประกอบการมีกําหนดปิด

 

 


.
☎️☎️ สอบถามได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

Pin It