กู้เงิน กยศ 2564 ไม่ต้องใช้ คนค้ำประกัน

กยศ ประกาศ ยกเลิก การกำหนด เงื่อนไข ในการกู้เงิน เพื่อ การศึกษาใหม่ โดย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ไม่ต้อง ใช้คนค้ำประกัน  พร้อม เพิ่มมาตราการ ่ช่วยเหลือ ลูกหนี้ จาก วิกฤติ โควิด 19 ลูกหนี้ ดี ลดดอกเบี้ย 0.01%

 

กยศ หรือ กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   ประกาศ ยกเลิก การกำหนด ให้มีผู้ค้ำประกัน การชำระเงินคืนกองทุน ในการทำสัญญา กู้ยืมเงิน ใหม่ ตั้งแต่ปี การศึกษา 2564 เป็นต้นไป    ซึ่ง การยกเลิกนี้ สำหรับ ผู้กู้ยม ที่ได้รับอนุมิติ ให้กู้ยืมเงิน และทำสัญญา ใหม่ ตั้งแต่ปี การศึกษา 2564 เป็นต้นไป  กยศ ออก มาตราการ ช่วยเหลือ ลูกหนี้ สู้ภัยโควิด 

 

1. ลดอัตราดอกเบี้ย เหลือ 0.01% ต่อปี

เป็นการลดแบบเฉพาะกิจ สำหรับผุํที่กู้ยืม เงินที่อยู่ระหว่าง การชำระเงิน คืน กองทุน และ มิได้ เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ หรือ เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ (ปกติกองทุน คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี ของเงินต้น คงเหลือ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2564

 

2. ขยายเวลามาตราการช่วยเหลือ ผู้กู้ยืม สู้ภัยโควิด   

จาก มาตราการเดิม ที่เคยช่วยเหลือ ลูกหนี้ ในโควิดรอบแรก ในปี 2563  และมีการขยายเวลา มาสิ้นสุดวันที่ 31 มิุถนายน 2564 นั้น  ให้ขยายเวลาออกไปอีกเป็น วันที 31 ธันวาคม 2564


โดยมาตราการ ต่างๆ ประกอบด้วย

 

      2.1   ลดเบี้ยปรับ 100% กรณีชำระปิดหนี้ ปิดบัญชี   

 

           สำหรับ ผู้กู้ยืม ทุกรยที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี  สามารถชำระได้ที่ ธนาคาร กรุงไทย และ ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา  

           สำหรับผู้ที่ กู้ยืมเงิน ที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์ และ นัดหมาย วันที่ ประสงค์ จะชำระหนี้ ปิดบัญชี ได้ที่ WWW.studentloan.or.th  โดยที่ผู้กู้ยืมเงิน ต้องชำระค่าทนาย ความ และ ค่าฤชาธรรมเนียม ศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

 

 

     2.2  ลดเบี้ยปรับ 80%

 

สำหรับผู้กูยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ให้มีสถานะปกติ

      2.3  ลดเงินต้น 5% 

 

                สำหรับ ผู้กู้ยืมเงิน ที่อยู่ ระหว่าง การชำระเงิน คืนกองทุน และมิได้ เป็นผู้ผิดนัดชำระ หนี้ หรือ เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ โดย ชำระหนี้ ปิดบัญชี ในคราวเดียวกัน 

     2.4   ลด อัตตราการคิดดอกเบี้ย ปรับ เหลือ 0.5%  ต่อปี 


 สำหรับผู้กู้ยืมเงิน ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี และไม่สามารถ ชำระหนี้ได้ตามกำหนด


 

3. ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี

 

สำหรับ ผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระ หนี้ ประจำปี 2563 และ ปี 2564 ยกเว้น ที่จะขาดอายุความในปี 2564

4. งดการขายทอดตลาด   ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ หรือ ผู้ค้ำประกัน ที่กองทุน ได้ขอให้กรมบังคับคดี ยึดทรัพย์ ไว้จนถึง สิ้นปี 2564 โดยกองทุน จะต้องได้รับ ความยินยอม เป็นหนังสือ จากผู้กู้ยืมเงิน และ หรือ ผู้ค้ำประกัน ที่ถูก ยึดทรัพย์ รวมถึง ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ ถือกรรมสิทธิ์ ร่วม ผู้รับ จำนอง ที่ยึดไว้ (ถ้ามี)


 

 

 

Pin It