เตรียม เรียน ออนไลน์ ผสมผสาน แบบ 5 On รับเลื่อนเปิดเทอม 1/64

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ เตรียมจัดการเรียนผสมผสาน 5 On รับเลื่อนเปิดเทอม 1/64
.
นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด กทม. รองรับการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปัจจุบัน
.
การเลื่อนเปิดภาคเรียน จากวันที่ 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย. มีผลทำให้วันเปิดภาคเรียนล่าช้าไปจากเดิมประมาณ 2 สัปดาห์ คิดเป็นวันเรียนประมาณ 10 วัน ขณะที่โรงเรียนจะสามารถจัดการเรียนการสอน ชดเชยให้ครบตามหลักสูตรได้ภายหลังจากเปิดการเรียนการสอนแล้ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จะจัดให้มีการสอนชดเชยที่โรงเรียน ซึ่งจะดำเนินการผ่านช่องทางใดนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เรียน หรือผสมผสานกันในรูปแบบ 5 On ได้แก่

 

แนะนำ Speak out โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ รูปแบบใหม่

เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิถุนายน 2564

นักเรียน นักศึกษา กู้ ยืม กยศ ไม่ต้องมี ค้นค้ำประกันอีกต่อไป เริ่ม 2564

4 หลักเกณฑ์ การปล่อยกู้ ให้นักเรียน นักศีกษา ของ กยศ ในปี 2564

 

การเรียน ออนไลน์ แบบ ผสมผสาน หรือ 5 on ได้แก่


1.On Line  คือระบบ การเรียน ออนไลน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ


2.On Air  คือการ เรียนผ่าน ระบบ  โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ให้นักเรียน นั่งดู และ จดบันทึก 


3.On Hand โดยจัดส่งหนังสือหรือใบงานไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง ทำรายงานสง่


4.On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย  ให้นักเรียน บางส่วน ผลัดกันมาโรงเรียน 


5.On School Line ใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน

 


.
โรงเรียนสามารถพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียนอย่างเคร่งครัดมากขึ้นด้วย

Pin It