ขั้นตอน ร้านค้า สมัคร ร่วมสิทธิ์ โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

วิธี สมัคร ร่วมร้านค้า โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

สำหรับร้านค้า ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้  เป็นโครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับ ผู้มีกำลังซื้อ ที่ รัฐช่วยเหลือ ถึง 7,000 บาท ต่อคน เพื่อยอดซื้อให้ร้านค้าได้มากมาย ร้านค้าที่สามารถเข้าร่วม เป็น ได้ทั้งร้านค้า บุคคลธรรมดาและ นิติบุคคล แต่ ต้อง ผ่านการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว 

 

 

คุณสมบัติ ผู้ประกอบการร้านค้า โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ประกอบการ (ร้านค้า) โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

  • ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมจะต้องเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)เท่านั้น
  • กิจการจำหน่าย สินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ(นวด สปา ทำผม ทำเล็บ)
  • ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ
  • เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.
  • เปิดรับการใช้สิทธิจากประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 ติดตามเงื่อนไขโครงการ


ร้านค้าสามารถรับเงินจากสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯ ถุงเงิน หลังจากผ่านการตรวจสอบกิจการและยอมรับเงื่อนไขโครงการ
หมายเหตุ : สำหรับผู้ประกอบการ

  • ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ โปรดจดทะเบียนกับกรมสรรพากรให้เรียบร้อย ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 7 วันทำการ
  • ขอให้ผู้ประกอบการโปรดตรวจสอบประเภทกิจการแอปฯ ถุงเงินที่สมัคร ให้ตรงกับประเภทกิจการของท่าน เนื่องจากประเภทกิจการมีผลต่อคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการ

รายละเอียเพิ่มเติม คลิก

 

ระบบลงทะเบียนร้านค้าถุงเงินออนไลน์ - สารบัญ


1 เข้ำเว็บไซต์ด้วย URL >> www.ถุงเงินกรุงไทย.com
2 กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียน
3 กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันกำรลงทะเบียน


4 ยินยอม รับทรำบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
5 กรอกข้อมูลร้ำนค้ำ (สำหรับร้ำนค้ำถุงเงินที่ลงทะเบียนใหม่) / กรอกข้อมูลเพมิ่ เติม (ส ำหรับร้ำนค้ำถุงเงินเดิม)
6 เลือกโครงกำรภำครัฐที่ต้องกำรสมัคร
7 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันกำรสมัคร

 

2. ลงทะเบียนร้านค้าถุงเงิน - กรอกข้อมูลส าหรับลงทะเบียน

ร้านค้าใหม่ : กรอกเลขบัตรประชำชน/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์หลัก) ส ำหรับที่จะใช้ log in เข้ำแอปฯ

3. ลงทะเบียนร้านค้าถุงเงิน - กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

รหัส OTP มีอำยุ 3 นำที และขอรหัส OTP ได้ไม่เกิน 5 คร้ัง/วัน และใส่ OTP ผิดได้ไม่เกิน 3 คร้ังต่อกำรขอรหัส 1 ครั้ง

6. เลือกโครงกำรภำครัฐที่ต้องกำรสมัคร

การสมัครเข้าร่วมโครงการภาครัฐ : ร้ำนค้ำสำมำรถเลือกสมัครโครงกำรภำครัฐในข้ันตอนกำรสมัครร้ำนค้ำถุงเงิน หรือเลือก “สมัครโครงกำรฯ ภำยหลัง” กรณีต้องกำรกลับเข้ำมำเลือกสมัครโครงกำรภำครัฐในครำวถัดไป

 

หมายเหตุ เวลาทำการ : ร้านค้าสามารถสมัครร้านค้า/เข้าร่วมโครงการภาครัฐผ่สนเว็บไซต์ลงทะเบียนได้ต้ังแต่เวลำ 06.00 - 22.00 น. เท่านั้น 

 

สรุป 4 มาตราการเยียวยา คนละครึ่ง เฟส 3, ยิ่งใช้ยิ่งได้ และ แจกเงิน บัตรคนจน เพิ่ม หลัง กรกฏาคม 2564

ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้' รับ e-Voucher 7,000 บาท ลงทะเบียน 21 มิ.ย

คลัง เชิญชวน ผู้ประกอบการ ร้านค้า นิติบุคคล เข้าร่วม ยิ่งใช้ยิ่งได้