ประกันสังคม ม.33 จ่ายเยียวยา ลูกจ้าง 2,000 บาท จ่าย 23 กค 64

ประกันสังคม เยียวยา ลูกจ้าง 2,000 บาท จ่าย 23 กค 64

เยียวยา นายจ้าง-ลูกจ้าง ม.33 ร้านอาหาร-โรงแรม  งบ 2.5 พันล้านบาท เริ่มจ่าย 23 ก.ค.นี้


.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ปะชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 ก.ค.64 ได้เห็นชอบอนุมัติโครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กทม.และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) กรอบวงเงินจำนวน 2,519.38 ล้านบาท
.

 

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ นายจ้าง และผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 4 ประเภทกิจการ ได้แก่

  • กิจการก่อสร้าง

  • กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

  • กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 

  • การบริการด้านอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ

    .

โดยมี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้


.
1. นายจ้าง ในโซนสีแดง

ที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 28 มิ.ย.64 หรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 30 ก.ค.64 จำนวน 41,940 ราย โดยจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 3,000 บาท/ลูกจ้าง1คน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง
.

2. ผู้ประกันตนมาตรา 33  ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาท/คน

 

จำนวน 663,916 ราย จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาท/คน โดยกรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า 1 ราย ให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียวในอัตรา 2,000 บาท

 


.
ในส่วนวิธีการจ่ายเงินเยียวยา กรณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนม.33 จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน

 


.
กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล สำนักงานประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้ง หรือตามวิธีการอื่นๆ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยเริ่มโอนเงินเยียวยาครั้งแรกภายในวันที่ 23 ก.ค.64 และโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
.
ที่ประชุม ครม. ยังมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม เร่งลงทะเบียนนายจ้าง และให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อยืนยันว่ามีการประกอบธุรกิจและมีการจ้างงานตามจำนวนที่แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้จริง รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างรายใหม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้นด้วย