มาตราการเยียวยา ผู้ประกันตัน ประกันสังคม ม.33,39 และ 40 และแรงงานนอกระบบ

มาตราการเยียวยา ผู้ประกันตัน ประกันสังคม ม.33,39 และ 40 และแรงงานนอกระบบ

ครม เคาะ! มาตรการเยียวยา แรงงานและผู้ประกอบการเพิ่มเติม! ครอบคลุมทุกสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ขยายกิจการเป็น 9 สาขา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด เป็นเวลา 1 เดือน
วันนี้ (13 กรกฎาคม 2564)

 

ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐ เพิ่มเติมจากมติ ครม. เดิม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยให้ความช่วยเหลือระยะเวลา1 เดือน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (จากเดิม 6 จังหวัด) คือ

 

เขต พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (จากเดิม 6 จังหวัด) คือ

 • -กรุงเทพฯ
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา และ
 • สงขลา

 

ครอบคลุมประเภทกิจการรวม 9 สาขา (จากเดิม 4 กิจการ ) ได้แก่

(1) ก่อสร้าง

(2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

(3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

(4) กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เพิ่ม 5 หมวดกิจกรรม ได้แก่

(5) ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์

(6) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

(7) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

(8) กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และ

(9) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร สำหรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือมีดังนี้  

 

 

มาตราการเยียวยา แรงงานในระบบ ประกันสังคม

1. ผู้ประกันตนมาตรา 33


-นายจ้างและผู้ประกอบการ รัฐบาลยังคงจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน
-ลูกจ้าง จ่ายเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน

ซึ่งเมื่อรวมกับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คน

 

2. มาตราการเยียวยา  ผู้ประกันตน ประกันสังคม ตาม มาตรา 39 และ มาตรา 40


ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่อยู่นอกระบบมาตรา 33 ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (มาตรา 40) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

ลดเงินสมทบ ประกันสังคม มาตรา 40 อาชีพอิสระ เป็นเวลา 6 เดือน

สิทธิ์ประโยชน์ ของ ประกันสังคม แต่ละมาตรา 33 39 40มาตราการเยียยา แรงงาน นอกระบบ ประกันสังคม

กลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้าง กรณีมีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.33) ภายในเดือน ก.ค. 64

เพื่อที่นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน ซึ่งลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน

กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือนก.ค.นี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

 

 


กลุ่ม ผู้ประกอบการ ที่ลงทะเบียน ถุงเงิน 

 


สำหรับผู้ประกอบการในระบบ ถุงเงิน โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ ขยายให้ความช่วยเหลือจากเดิมเฉพาะหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็น 5 กลุ่ม

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ร้าน OTOP
 • ร้านค้าทั่วไป
 • ร้านค้าบริการและ
 • กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

 

 • กรณีที่มีลูกจ้าง ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/คน/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คนและลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน
 • กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อจะได้รับเงินในอัตรา 5,000 บาทต่อคน
  ความ

 วิธีสมัคร ประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

วิธีลงทะเบียน สำหรับ นายจ้าง ที่จะเข้า ร่วมมาตรการรับเงินเยียวยาโควิด-19 จากประกันสังคม

สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ https://empui.doe.go.thภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง 

 

ขั้นตอนส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับนายจ้าง 

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th  เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
 2. เลือก "ทะเบียนผู้ประกันตน" กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)
 3. เลือกดำเนินการ
 4. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03)
 5. บันทึกขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรรับรองสิทธิแล้ว
 6. แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
 7. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (สปส.6-10)
 8. ส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)
 

ขั้นตอนการส่งข้อมูลเงินสมทบ

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
 2. เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)
 3. เลือกวิธีการยื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 4. ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่น (สปส.1-10)
 5. ส่งเงินสมทบแบบยื่นรวมสาขา (สปส.1-10/1)
 6. เลือกสถานประกอบการ (เลขที่บัญชีนายจ้าง และลำดับที่สาขา)
 7. เลือกวิธีการนำส่งข้อมูล (งวดเดือน ปี พ.ศ.) และเลือกวิธีการนำส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 8. กรอกข้อมูล (กรอกเลขบัตรประชาชน และค่าจ้าง)
 9. แนบไฟล์ (เลือกรูปแบบไฟล์ และไฟล์เงินสมทบที่จะนำส่งเงินสมทบ)

 

 

ประกันสังคม เยียวยา ลูกจ้าง และ นายจ้าง เพิ่ม อีก 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา

20 ก.ค. 2564  

 

ครม.เห็นชอบขยายพื้นที่ เยียวยา ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ โควิด ล่าสุด! จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด เพิ่มฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา

ครม. เห็นชอบการขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 13 ก.ค. 64 ให้ครอบคลุมพื้นที่จากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด เพิ่มเติมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา โดยยังคงกลุ่มลูกจ้างและผู้ประกอบการใน 9 กลุ่มกิจการที่ได้รับผลกระทบ อัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินเช่นเดิมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบการปรับปรุงถ้อยคำในมาตรการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้กระทรวงแรงงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ติดตาม ข่าวสารประกันสังค มาตราการเยียวยา

Top