สรุป มาตรการคุมเข้ม การขนส่งโดยสารสาธารณะ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

สรุป มาตรการคุมเข้ม การขนส่งโดยสารสาธารณะ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

สรุป มาตรการคุมเข้ม การขนส่งโดยสารสาธารณะ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางราง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของ Covid-19 อย่างเข้มงวด ในพื้นที่ ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฏาคม 2564 นี้

 

มาตรการคุมเข้ม ระบบขนส่งสารธารณะ 10 จังหวัดควบคุมสูงสุด

มาตรการคุมเข้ม ขนส่งทางบก ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด แล เข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กทม นครฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาค ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา  

ตั้งแต่วันที่


มาตรการคุมเข้ม ขนส่งทางบก

ทางด่วน ทุกแห่ง ปิดให้บริการ ในช่วงเวลา 21.00-04.00 น. ของทุกวัน

 • การทางพิเศษทุกด่าน ทุกสายทาง
 • รถโดยสารสาธารณะ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รถเมล์ รถแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก หรือ วินมอเตอร์ไซด์
 • มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และ หมายเลข 9 ยกเว้นที่ได้รับ อนุญาต
 • ดอนเมืองโทรเวย์

ปรับเวลาให้บริการเป็น 05.00-21.00 น.

 • รถเมล ขสมก ทุกเส้นทาง 05.00-21.00 น
 • BRT เปิดให้บริการ 06.00-21.00 น
 • ลานจอดแล้ว จร MRT เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น
 • งดขนส่งสินค้า ยกเว้น สินค้า เพื่อประโยชน์ ของประชาชน
 • งดการอบรมใบขับชับขี่ ที่สำนักงาน ทั่วประเทศ

การบริการ เดินรถ บขส.

 • บขส เปิดให้บริการ เดินรถ ภาคอีสาน 5 เส้นทาง
 • บขส เปิดให้บริการ เดินรถ ภาคเหนือ 3 เส้นทาง
 • ภาคใต้ หยุดให้บริการ ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 13-25 กรกฏาคม 2564

 

กรม ขนส่งฯ รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

กรมขนส่งทางบก งด ทำใบขับขี่ ใหม่ และ ต่ออายุ ใบขับขี่

 


มาตรการคุมเข้ม ขนส่งทางราง

 

รถไฟ 

 

 • สายเหนือ

  • รถชานเมืองท้องถิ่น เปิดให้บริการ 16-31 กรกฏคม 2564 22 ขบวน
  • ขบวนรถทางไกล เปิดให้บริการ 11-25 กรกฏคม 2564  2 ขบวน
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ

  • รถชานเมืองท้องถิ่น เปิดให้บริการ 16-31 กรกฏคม 2564 18 ขบวน
  • ขบวนรถทางไกล เปิดให้บริการ 11-25 กรกฏคม 2564  4 ขบวน
 • สายตะวันออก

  • รถชานเมืองท้องถิ่น เปิดให้บริการ 16-31 กรกฏคม 2564 17 ขบวน
 • สายใต้

  • รถชานเมืองท้องถิ่น เปิดให้บริการ 16-31 กรกฏคม 2564 20 ขบวน
  • ขบวนรถทางไกล เปิดให้บริการ 11-25 กรกฏคม 2564  2 ขบวน
 • สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย

  • รถชานเมืองท้องถิ่น เปิดให้บริการ 16-31 กรกฏคม 2564 16 ขบวน
 • รถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง

  • รถชานเมืองท้องถิ่น เปิดให้บริการ 16-31 กรกฏคม 2564 4 ขบวน

ลดหรือ จำกัดรอบการให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบ ระหว่างเวลา 21.00-04.00น. ของวันรุ่งขึ้น ภายในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ เข้มงวด

จำกัด การบริการระบบรถไฟโดยสารข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด โดยให้การบริการ เดินรถเท่าที่จำเป็น ระหว่างวันที่ 12-25 กรกฏาคม 2564

รถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า ทุกสายแจ้งปรับเวลาปิดให้บริการ เริ่ม 12 กรกฏาคม 2564 (จนกว่า จะมีประกาศ จากรัฐบาล

 • สายสุขุมวิทย์ คูคต -เคหะ

  • เทียวแรก 05.15 - เที่ยวสุดท้าย ออกจาก สถานี 21.00 น
 • สายสีลม สนามกีฬา -บางหว้า

  • เทียวแรก 05.30 - เที่ยวสุดท้าย ออกจาก สถานี 21.00 น
 • สายสีทอง กรุงธนบุรี - คลองสาน

  • เทียวแรก 06.00 - เที่ยวสุดท้าย ออกจาก สถานี 21.00 น
 • สายเฉลิม รัชมงคล MRT สายสีน้ำเงิน

  • เทียวแรก 06.00 - เที่ยวสุดท้าย ออกจาก สถานี 21.00 น
 • สายฉลองรัฐรรม MRT สายสีม่วง

  • เทียวแรก 05.30 - เที่ยวสุดท้าย ออกจาก สถานี 21.00 น
 • แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พญาไทย – สุวรรณภูมิ

  • เทียวแรก 05.15 - เที่ยวสุดท้าย ออกจาก สถานี 21.00 น

 


มาตรการคุมเข้ม ขนส่งทางน้ำ

ปรับเวลาให้บริการ เรือด่วนเจ้าพระยา โดยยังคงให้บริการเรือ ธงส้ม ธงเหลือง และ ธงเขียว ในชั่วโมงเร่งด่วน ระหว่างเวลา 06.00-09.00 น  และ 15.00-19.05น.ตามปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร และ ลดความแออัด ในชั่วโมงเร่งด่วน และ งดให้บริการ ระหว่างเวลา 09.00-15.00

 

ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ

 

 • ปรับลดเที่ยวการเดินเรือ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด ยกเว้น ชั่วโมงเร่งด่วน
  • คำนึงถึง มาตรการเว้นระยะห่าง
  • ปฏิบัติตามมาตรการ สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
 • หลีกเลียงการใช้เรือโดยสารปรับอากาศ และเรือโดยสารที่เป็นระบบปิด กรณีมีความจำเป็น ต้องใช้เรือ โดยสารดังกล่าว จะต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศ ที่เหมาะสม
 • งดให้บริการ เรือโดยสารในเขตกรุงเทพฯ ปริมณทล และ ต่างจังหวัด ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น.

 


มาตรการคุมเข้ม ขนทางทางอากาศ

 • สายการบินภายในประเทศ งดให้บริการ 21.00-04.00 น
 • ท่าอากาศยานในสังกัด กรมท่าอากาศยาน และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการโดยผู้โดยสารและเที่ยวบิน ตามปกติ โดยดำเนินการ ตามแนวปฏิบัติ ของสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ที่สอดคล้องกับมติ ของ ศบค.
 • หากมีกายกเลิกเทียวบินและการรวมเที่ยวบินให้แจ้ง และดูและผู้โดยสารอย่างเหมาะสม ตามประกาศ กระทรวงคมนาคม
 • ก่อนออกบัตรโดยสารให้สายการบิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญของผู้โดยสาร ตามมาตราการป้องกันโรคของจังหวัดปลายทาง อย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน อาจพิจารณา ระงับการออกบัตรโดยสาร แก่ผู้โดยสารนั้นๆ
 • ให้สายการบินพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบิน อย่างเหมาะสม กับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัด

 

ติดตาม นโยบายรัฐ มาตราการเยียวยา

Top