นายจ้าง แจ้ง ประกันสังคม ออนไลน์ เหตุ หยุดงานชั่วคราว เหตุสุดวิสัย

นายจ้าง แจ้ง ประกันสังคม ออนไลน์ เหตุ หยุดงานชั่วคราว เหตุสุดวิสัย

สรุป วิธีการ ผู้ประกอบการ หรือ นายจ้าง ในการแจ้ง  หรือ ขึ้นทะเบียน กับ ประกันสังคม ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแจ้ง เหตุการ หยุดงานชั่วคราว เหตุสุดวิสัย ตามคำสั่ง หยุดงานเนื่องจาก โรคระบาด โควิด หรือ อื่นๆ ตามคำสั่ง ของ หน่วยราชการ 

 

 

เนื่องจากรัฐบาล มี นโยบายเยียวยา ให้กับ นายจ้าง และลูกจ้าง ที่ประสบความเดือดร้อน จากการ มาตราการล็อคดาวน์ รอบใหม่ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ให้มีการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ร้านอาหาร และ กิจการ มากมาย แต่ ยังไม่สามารถที่จะ รับมือกับการ แพร่ระบาด ของ โรคไวรสั โควิด 19 ได้ จึงได้ ขยาย เพิ่ม เป็น 10 จังหวัด รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย  และ ล่าสุด วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ได้มีการเพิ่ม อีก 3 จังหวัด รวมเป็น 13 จังหวัด 

 

เขต พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด  คือ

 • -กรุงเทพฯ
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา และ
 • สงขลา
 • อยุธยา
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลยุรี 

 

และในอนาคต อาจจะมีการประกาศเพิ่มขึ้น อีก อย่างไร ก็ตาม เพื่อ บรรเทา ความเดือดร้อน ของ ผู้ประกอบการ นายจ้าง และลูกจ้าง ทางรัฐบาล ได้มีคำสั่งให้ ประกันสังคม จ่ายเงิน เยียวยา ให้กับ ผู้เอาประกัน 

 

มาตราการเยียวยา แรงงานในระบบ ประกันสังคม

1. ผู้ประกันตนมาตรา 33


-นายจ้างและผู้ประกอบการ รัฐบาลยังคงจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน
-ลูกจ้าง จ่ายเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน

ซึ่งเมื่อรวมกับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คน

2. มาตราการเยียวยา  ผู้ประกันตน ประกันสังคม ตาม มาตรา 39 และ มาตรา 40


ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่อยู่นอกระบบมาตรา 33 ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (มาตรา 40) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

 


ลดเงินสมทบ ประกันสังคม มาตรา 40 อาชีพอิสระ เป็นเวลา 6 เดือน

สิทธิ์ประโยชน์ ของ ประกันสังคม แต่ละมาตรา 33 39 40

มาตราการเยียวยา ผู้ประกันตัน ประกันสังคม ม.33,39 และ 40 และแรงงานนอกระบบ


 

ขั้นตอนการลงทะเบียน นายจ้าง หยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจาก เหตุ สุดวิสัย 

หรือ ปิดตาม คำสั่งหน่วยราชการ 

 1. เข้า สู่ เว็บไซด์ ประกันสังคม

 2. เลือก SSO E-servie  

 3. เลือก เมนู ผู้ประกอบการ 

 4. หรือ คลิก  https://www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp

 5. คุณควรมี Username กับ Password ของ ประกันสังคมอยู่แล้ว 

 

ในกรณ๊ ยังไม่เคย ลงทะเบียน จะไม่มี Username ให้ ทำการลงทะเบียน ขอทำธุรกรรม ผ่าน อินเตอร์เน็ต 

 

ลงทะเบียนขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต 
 

- เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ  https://www.sso.go.th/eservices/esv/txn1d05.do

- เลือกขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05

- ระบบส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทาง e-mail เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียนส่งสำนักงานประกันสังคม

- ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราและพยาน 2 ท่าน

- สำนักงานประกันสังคมอนุมัติส่ง User-ID ให้ทาง e-mail เพื่อสถานประกอบการสามารถส่งข้อมูลงานทะเบียน

- แจ้งเข้า – แจ้งออก เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งเงินสมทบประจำเดือน

 

Top