ลูกจ้าง ติดโควิด ขาดรายได้ เบิกเงินทดแทนรายได้ ประกันสังคม ทั้ง 3 มาตรา

ลูกจ้าง ติดโควิด ขาดรายได้ เบิกเงินทดแทนรายได้ ประกันสังคม ทั้ง 3 มาตรา

ติด COVID-19 ขาดรายได้ ประกันสังคมยังดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้คุณ!  "ประกันสังคม" เยียวยา "ผู้ประกันตนมาตรา 33" มาตรา 39 มาตรา 40 หากติดโควิดสามารถเบิกชดเชยรายได้ ได้ตามสิทธิ์เช็คเงื่อนไขเบิก-จ่าย ที่นี่


🏠 สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรค COVID -19 #สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล และแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วย เข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


💊 ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ดังนี้

1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2. ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษา เหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน
3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
4. ค่ายาที่ใช้รักษา
5. ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล
6. ค่าบริการ X-ray ทรวงอก
7. ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

การเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ 


- สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33

จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ช่วงที่ 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วันจะสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป


- สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39

จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท)
ทั้งนี้ พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

- กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40

จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

 

ผู้ประกันตน ประกันสังคม เสียชีวิต ทายาท จะเบิกสิทธิ อะไรได้บ้าง

นายจ้าง แจ้ง ประกันสังคม ออนไลน์ เหตุ หยุดงานชั่วคราว เหตุสุดวิสัย

วิธีสมัคร ประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ง่าย ๆ ด้วยตนเอง


🌐สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th  หรือ
☎️โทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ลูกจ้างติดโควิด ประกันสังคม จ่ายชดเชยรายได้

Top