การวิเคราะห์ STP มาม่า

การตลาดเป็นการปฏิบัติทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการทำให้สินค้าและบริการผ่านจาก ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค Marketing Concept : แนวความคิดทางการตลาด เป็นการมองภาพของการตลาดทั้งในแง่ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยยึดหลักที่ว่าบริษัทมีผลกำไร ขณะเดียวกันผู้ใช้ ก็ไดรับความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการด้วย โดยเครื่องมือหลักที่ใช้ในการทำการตลาดก็คือ ส่วนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix 

ทฤษฏีการแบ่งกลุ่มการตลาด หรือ STP Marketing คือสิ่งที่ให้การทำธุรกิจของคุณมีความชัดเจน คาดคะเนให้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครเพื่อสร้างความชัดเจนให้ธุรกิจ  กำหนดกลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดก็ต้องชัดเจนว่าทำแล้วโดนใจใคร 

          S- Segmentation : คือ การแบ่งส่วนตลาด โดยจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายหรือ ลูกค้าในอนาคต เป็นกลุ่มย่อย ตามหลักประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และ พฤติกรรม

          T-Targeting : คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือ เลือกลูกค้าที่จะทำการตลาดด้วย

          P-Positioning  คือ เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กระบวนการนี้จะมีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่ง

 

การวิเคราะห์ STP มาม่า

Segment

  • แบ่ง กลุ่มผู้บริโภค แบ่งตามรายได้สูง รายได้ระดับกลางและกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ
  • แบ่งกลุ่มผู้บริโภค ออกไปตามความชอบของรสชาติ ที่หลากหลาย เช่น รสต้มยำ ที่เน้น กลุ่มคนชอบรสจัดจ้าน
  • แบ่งกลุ่มผู้บริโภค ตามช่วงอายุ โดย กลุ่มผู้บริโภคมากที่สุดเป็นกลุ่ม วัยรุ่น
  •  

Target Group

  • กลุ่มเป้าหมาย ของ บะหมี่กึงสำเร็จรูป มาม่าจะเป็น กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยเป็นหลัก
  • กลุ่มคนทำงานที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว

Position