เช็ค เงินอุดหนุนบุตร แรกเกิด 2565 เข้าวันไหนบ้าง

เช็ค เงินอุดหนุนบุตร แรกเกิด 2565 เข้าวันไหนบ้าง

เช็ค เงินอุดหนุนบุตร แรกเกิด  ปี  2565 เข้าวันไหนบ้าง กำหนดการจ่ายเงิน โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ 2565 ซึ่งจะเริ่มจ่ายตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2564 ไปจนถึง วันที่ 9 กันยาย 2565

 

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งกำหนดการจ่าย #เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โดยรวม แล้ว เงินอุดหนุบุตรแรกเกิด จำนวน 600 บาท/คน/เดือน ไปจนถึง อายุ 6 ขวบ จะออกให้ทุวันที่ 10 ของเดือน โดยเริ่มจากเดือน ตุลาคม เพราะ เป็นปี งบประมาณ ของ รัฐบาล แต่ ถ้า หากวันที่ 10 เดือนไหน ติดวันหยุด ก็จะเลื่อนมาเร็วขึ้น 1 วัน

 

ปฏิทิน เงินอุดหนุน เพื่อเด็กแรกเกิด ปี 2564 เข้าวันไหนบ้าง

 • 8 ตุลาคม 2564
 • 10 พฤศจิกายน 2564
 • 9 ธันวาคม 2564
 • 10 มกราคม 2565
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • 10 มีนาคม 2565 
 • 8 เมษายน 2565
 • 10 พฤษภาคม 2565
 • 10 มิถุนายน 2565
 • 8 กรกฏาคม 2565
 • 10 สิงหาคม 2565
 • 9  กันยายน 2565

เพิ่ม สิทธิ์ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ให้ กับ พ่อแม่ อีก 260,936 ราย

ระยะเวลา การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรัฐบาล

กำหนดการจ่ายเงิน โครงการ เงินอุดหนุนบุตร เพื่อเด็กแรกเกิด ปี 2564 เข้าวันไหนบ้าง


วิธีตรวจสอบสิทธิ์ โครงการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2564

1 เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th 
2 กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม "ค้นหาข้อมูล"
4. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ
5. . หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่พบสิทธิ์"

เงินอุดหนุนบุตร 2565

วิธีการ ลงทะเบียน โครงการเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2564           หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ขวบ แต่กรณียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพิ่งคลอดบุตรในช่วงปลายปี 2562 ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

          กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
          เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
          ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด          เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ จะลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด


          - ต้องมีสัญชาติไทย
          - พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
          - เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ
          - อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
          - ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

 

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ให้บุตรหลาน 


          - มีสัญชาติไทย
          - เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
          - เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
          - อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)

          - มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้

 

 

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ตกงาน หรือเปลียนงาน ยื่นใช้ “สิทธิบุตรคนเดิม”

การลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสงคม และ เงิน เข้าวันไหนบ้าง