จ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล  ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั่วประเทศ

จ่ายเงินเยียวยา ผู้ปกครองเด็กอนุบาล  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั่วประเทศ

ถึงคิวเด็กเล็ก! ครม.อนุมัติงบ 1.32 พันล้าน จ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กครอบคลุม 6.6 แสนคน สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. จ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล  ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั่วประเทศ

 

ครม.อนุมัติกรอบวงเงิน 1,320 ล้านบาท ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการช่วยเหลือเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 660,318 คน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)รวม 18,540 แห่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

 

จ่ายเงินเยียวยา ผู้ปกครองเด็กอนุบาล  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

โดยจ่ายเป็นเงินเยียวยาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 รายละ 2,000 บาทต่อคน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 1,389,722 คน (จากเดิมที่ไม่ครอบคลุมเด็กเล็ก) และกรอบวงเงินโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 2,779 ล้านบาท การขยายกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาภาระและผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์ #โควิด19 และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งรายชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับให้เป็นปัจจุบัน

นักเรียน นักศึกษา กู้ ยืม กยศ ไม่ต้องมี ค้นค้ำประกันอีกต่อไป เริ่ม 2564

4 หลักเกณฑ์ การปล่อยกู้ ให้นักเรียน นักศีกษา ของ กยศ ในปี 2564

 

ติดตาม ข่าวสารเงินเยียวยาภาครัฐ