เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยจอง บ้านเช่า ราคาถูกกว่า 800 ห้อง เริ่มต้น 1,400 บาทต่อเดือน

เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยจองบ้านเช่าราคาถูกกว่า 800 ห้อง เริ่มต้น 1,400 บาทต่อเดือน

เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยจอง บ้านเช่า ราคาถูกกว่า 800 ห้อง เริ่มต้น 1,400 บาทต่อเดือน การเคหะแห่งชาติ เปิดลงทะเบียนจอง บ้านเช่า ราคาถูก สำหรับผู้มีรายได้น้อย ราคาเช่าเริ่มต้น 1,400-2,500 บาทต่อเดือน จำนวนกว่า 800 ห้อง ใน 5 โครงการ คือ มหาสารคาม อุบลราชธานี สุรินทร์ (สลักได) กาญจนบุรี และสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3)

 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2564 ผ่านทางไลน์ @nha.thailand หรือทาง www.nha.co.th/nha-low-income/
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด สอบถามโทร.1615

 

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย


การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ที่ประกอบไปด้วย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ให้มีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาค่าเช่าที่เหมาะสม

 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ


การเข้าร่วมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

 

คุณสมบัติ ผู้ได้สิทธิเช่ากรณี มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือยังไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ แต่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
 •  เป็นผู้มีรายได้
 •  กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 60

 

คุณสมบัติ ผู้ได้สิทธิเช่า กรณีข้าราชการและประชาชนทั่วไป

 • เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอาชีพ 
 • เป็นผู้มีรายได้ และมีรายได้ไม่เกิน 19,200 บาท/เดือน (คิดตามประมาณรายได้ของครัวเรือนต่อเดือน จำแนกตามเกณฑ์ กคช. เขตเทศบาล (ทั่วประเทศ) รายได้น้อยประเภท ก. ในปี 2564) ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยกันดาร เป็นต้น 
 • กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 40

 

 

เงื่อนไข การเช่า

 • โครงการบ้านเช่ามหาสารคาม  เริ่มต้น 1,800 บาท/เดือน พื้นที่ 28-30 ตร.ม.
 • โครงการบ้านเช่ากาญจนบุรี เริ่มต้น 1,900 บาท/เดือน พื้นที่ 28-30 ตร.ม.
 • โครงการบ้านเช่า สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 3 เริ่มต้น 2,100 บาท/เดือน พื้นที่ 28-30 ตร.ม.
 • โครงการบ้านเช่าอุบลราชธานี  เริ่มต้น 1,400 บาท/เดือน พื้นที่ 28-30 ตร.ม.
 • โครงการบ้านเช่าสุรินทร์ เริ่มต้น 1,700 บาท/เดือน พื้นที่ 28-30 ตร.ม.

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา