เปิดลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ปี งบประมาณ 2565

เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี งบประมาณ 2565

การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่น พ.ศ. 2552การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่น พ.ศ. 2552

 

 


ระยะเวลาการลงทะเบียน  ผู้สูงอายุ

กรณี ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 59 ปี 

สามารถลงทะเบียนตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2564    และเดือน มกราคม 2565 ไปจนถึง เดือนกันยายน 2565 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ในเดือนถัดไป เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
หมายหเตุ ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 (อายุ 59 ปี) 
เนื่องจากผู้สูงอายุ ที่เกิด ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2506 ถึง 1 ตุลาคม 2506 เป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเดือนถัดไป จากเดือน ที่มีอายุ ครบ 60 ปี บริบูรณ์ คือเดือน ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็น ปี งบประมาณ 2567 ดังนั้น กลุ่มผู้สูงอายุ ดังกล่าวต้องลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป


ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียน

 

กรณี ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ สามารถลงทะเบียน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  2564 - เดือน พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม 2565 ไปจนถึงเดือน กันยายน 2565 โดยจะได้รับ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
ยอดเงินที่จะได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้อายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ จะจ่าย แบบขั้นบันได ดังนี้
ช่วงอายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาทต่อเดือนช่วงอายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือนช่วงอายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือนช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท ต่อเดือน

สถานที่ลงทะเบียน ผู้สูงอายุ

สามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ที่ สำนักงานเขต หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนา 


คุณสมบัติ ของผู้สูงอายุ ที่สามารถรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 

1. สัญชาติไทย 

2. มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และ ผู้ที่เกิดก่อน วันที 2 กันยายน 2506

 3. ไม่เป็นผู้ได้รับ สวัสดิการหรือ สิทธิ์ประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรณ์ ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่   

      3.1 ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือ เงินอื่นใดๆๆ ในลักษณะเดียวกัน  

      3.2 ผู้สูงอายุที่อยู่ใน สถานสงเคราะห์ ของรัฐ หรือ องค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น  

      3.3 ผู้ที่ได้รับ เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือ ผลประโยชน์ ตอบแทน อย่างอื่นของรัฐ หรือ องค์กรณ์ ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ

*** ไม่รวมถึงผู้พิการหรือ ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือ ผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตาม มติคณะรัฐมนตรี 

 

หลักฐานประกอบการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย 

- ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน ที่เป็นปัจจุบัน

- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนาม ผู้มีสิทธิ์ / ผู้ได้รับมอบอำนาจ จากผู้มีสิทธิ สำหรับ กรณี ประสงค์ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านธนาคาร 

** ในกรณี ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจ เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ แทน ผู้สูงอายุได้

 

3 กันยา จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก ผู้สูงอายุ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 ถอนฟ้อง ผู้สูงอายุ และ คืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน  จ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กำหนดการ โอนเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ปี 2564

สถาณการณ์ ผู้สูงอายุ ในไทย และ ทั่วโลก ปี 2564

 

 

เครดิตที่มา กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

ติดตามข่าวสาร เงินเยียวยาภาครัฐ