ระบบ “ตัดแต้ม” พักใช้ – เพิกถอนใบขับขี่ ผู้ขับ รถสาธารณะ และรถขนส่ง

ระบบ “ตัดแต้ม” พักใช้ – เพิกถอนใบขับขี่ ผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่ง

ระบบ “ตัดแต้ม” พักใช้ – เพิกถอนใบขับขี่ ผู้ขับ รถสาธารณะ และรถขนส่ง เริ่ม 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป หวังลดพฤติกรรมเสี่ยง – ทำผิดซ้ำ


.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก จะเริ่มนำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถ มาบังคับใช้ หลังออกระเบียบว่าด้วยการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2564 และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2564

ระเบียบทั้งสองฉบับใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

-ทั้งรถบรรทุก

-รถโดยสาร

- รถยนต์สาธารณะ(แท็กซี่)

- สามล้อสาธารณะ (รถตุ๊กตุ๊ก) และ

- ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ(มอเตอร์ไซค์รับจ้าง)


“ระบบตัดแต้มใช้บังคับกับผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งเท่านั้น ไม่รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลแต่อย่างใด เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถ และการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ลดกระทำผิดซ้ำ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ ผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งทราบเบื้องต้นแล้ว สามารถศึกษาข้อหาความผิดแต่ละกลุ่ม ได้ทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าว
.

สาระสำคัญการปรับปรุงกระบวนการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต

 

 

กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีคะแนน 100 คะแนน การตัดคะแนนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด
.
กลุ่มที่ 1 ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน

กลุ่มที่ 2 ตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน และ

กลุ่มที่ 3 ตัดคะแนนครั้งละ 30 คะแนน

ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 90 วัน

และหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเกินกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ถูกตัดคะแนนครั้งแรก จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 180 วัน
.
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถกระทำความผิดร้ายแรงผู้ได้รับใบอนุญาตจะถูกพักใช้ใบอนุญาตทันที และถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนนในครั้งเดียว โดยผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนสามารถมาเลือกเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรเพื่อคืนคะแนนได้ ปีละ 1 ครั้ง ตามปีปฏิทิน

 

การเข้ารับการอบรม หลังถูกตัดแต้ม

ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนสามารถมาเลือกเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรเพื่อคืนคะแนนได้ด้วยตนเอง ดังนี้
.
📌หลักสูตรอบรมเวลา 2 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 50 คะแนน
📌หลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 100 คะแนน
.
ทั้งนี้ จะได้รับคืนคะแนนที่ถูกตัดในวันที่ผ่านการอบรมทดสอบ หากไม่ผ่านการทดสอบสามารถขอเข้ารับการทดสอบใหม่ได้อีก 3 ครั้งภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ขอเข้ารับการอบรมและทดสอบครั้งแรก
.
โดยคะแนนที่ได้คืนรวมกับคะแนนคงเหลือต้องไม่เกิน 100 คะแนน โดยสามารถขอเข้ารับการอบรมเพื่อคืนคะแนนได้ปีละ 1 ครั้ง (ตามปีปฏิทิน)
สำหรับผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้น
.
โดยมีสิทธิขอเข้ารับการอบรมได้ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่อผ่านการอบรมและทดสอบและพ้นกำหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาต จะได้รับคะแนนคืนกลับมาเป็น 100 คะแนน
.
สำหรับผู้ถูกตัดคะแนนหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ประสงค์เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขอคืนคะแนน สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานใบอนุญาตขับรถหรือบัตรประจำตัวประชาชน ณ กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

สินเชื่อรถยนต์ จำนำทะเบียนรถ รีไฟแนนซ์รถยนต์ กับ กรุงไทย ออโตลีส KTA

ฟรี ประเมินราคา รถยนต์ ออนไลน์ ธนชาติ สินเชื่อรถแลกเงิน

 

สรุป มาตรการคุมเข้ม การขนส่งโดยสารสาธารณะ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

ออมสิน ปล่อยกู้ 5 แสน ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านนวด และ ขนส่ง

 

 

ติดตามข่าวสารเยียวยาประชาชน