รวมคอร์ส เรียนออนไลน์ฟรี การดูแลผู้สูงอายุ มีใบประกาศ

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์ฟรี การดูแลผู้สูงอายุ  มีใบประกาศ

 รวมคอร์ส เรียนออนไลน์ฟรี การดูแลผู้สูงอายุ  มีใบประกาศ จาก 8 มหาวิทยาลัยชื่อดังของไทย มาร่วมแบ่งปัน บทเรียนออนไลน์ฟรี สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ


.8 มหาวิทยาลัยชื่อดังของไทย มาร่วมแบ่งปัน บทเรียนออนไลน์ฟรี สำหรับ การดูแลผู้สูงอายุ

📍cmu003 : การพยาบาลผู้สูงอายุ


สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ว่าด้วย 

เนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรและผลกระทบ แนวคิดพฤฒิพลัง (Active aging, Successful Aging, Healthy Aging) นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย และ พรบ.ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)


 

📍cpru004 : การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21

สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอาย ความจำเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจากความชราภาพ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ เสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 12 นาที)


.

📍crru012 : อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    

ความหมายของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ลักษณะอาหารที่เหมาะสม ตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ หลักการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ การจัดตกแต่งอาหารให้สวยงาม ธุรกิจการบริการอาหารให้แก่ผู้สูงอายุ

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)


.

📍mu014 : การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

เทคนิคการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นการเตรียมผู้ที่ต้องการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีทั้งความรู้และทักษะ อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเตรียมตัวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมถึงการดูแลด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และแนะนำครอบครัว คนรอบข้าง ให้ดูแลผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง 30 นาทีสื่อวีดิทัศน์) /2 ชั่วโมง


.

📍npru001: ดูแลใส่ใจวัยสูงอายุ

สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

.แนวคิดทฤษฎีผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉินในผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาที่พบบ่อย ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหาร ปัญหาเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปัญหาเกี่ยวกับประสาทสัมผัส

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 31 นาที)

📍nu037 : ศาสตร์แห่งการชะลอวัย

สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลไกการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อป้องกัน ดูแล ส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมของระบบต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

.

📍rmutt005 : การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ได้แก่ การเตรียมตัวทางด้านร่างกาย การเตรียมตัวทางด้านจิตใจ และการเตรียมตัวทางด้านสังคม รวมทั้งการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

6 ชั่วโมงเรียนรู้


.

📍stou.ccdkm012 : ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ

สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (ตัวเลข / วันเดือนปี การใช้คำกริยา การใช้คำสรรพนาม ไวยากรณ์ (โครงสร้าง) การแต่งประโยคชนิดต่าง ๆ) พื้นฐานการเขียนและการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น การเขียนเรซูเม่หรือประวัติในการสมัครงาน ข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ (คุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)) เพื่อให้ผู้สนใจที่จะไปทำงานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นได้รู้คำศัพท์ญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร การทำงาน และสามารถสอบประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพของ TPQI ได้

10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง 30 นาทีสื่อวีดิทัศน์)
.

📍stou010 : การดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม

สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิชา "การดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม" นี้

เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregivers) ที่ในวิชานี้ได้หยิบยกเอาภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่กำลังได้รับความสนใจและให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนจะได้รู้ถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ แนวทางการช่วยเหลือและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและโภชนาการกับการส่งเสริมการทํางานของสมอง การบริหารสมอง ไปจนถึงสามารถออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางสมอง การเลือกสถานพยาบาลและเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้สูงอายุสมองเสื่อมได้อีกด้วย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)


.

📍stou012 : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
.

ความหมายของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ความต้องการด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ การจัดอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การประยุกต์หลักการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนและสังคม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

📍stou021 : การดูแลผู้สูงอายุ แบบองค์รวม

สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก


.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     "การดูแลผู้สูงอายุ แบบองค์รวม"

ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้านร่างกาย: ได้แก่ อวัยวะต่างๆ รวมทั้งสายตา, ด้านจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ ทั้งตัวผู้สูงอายุเอง บุคคลแวดล้อมผู้สูงอายุ โดยรู้บทบาท/ความยอมรับ ระหว่างกันและกัน การดูแลสุขภาพ ความพร้อมด้านสุขภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์ กฎหมาย หลักประกันสุขภาพ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ด้านสถาปัตยกรรมในครัวเรือน, การมองเห็น ป้าย ฉลาก แสงสว่าง การถนอมสายตา ในยุคอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสถาปัตยกรรมสาธารณะ/ ชุมชน สิ่งแวดล้อม: ที่พักอาศัยในบ้าน สถานที่พัก สาธารณะ การจัดการทางการเงินเพื่อการเป็นผู้สูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างเสริมอาชีพเพื่อการเพิ่มรายได้ กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ งานอดิเรก การเดินทาง การทำบุญ การสังคม การรวมกลุ่ม การสร้างคุณค่าตนเองแก่ครอบครัวและสังคม รวมทั้งเรียนรู้ในการเลือกใช้นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุได้

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 9 นาที)

📍wu003 : จิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ

สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก

อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


.

วัยสูงอายุเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต บุคคลวัยนี้มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าบุคคลทุกวัย ได้เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตในแบบฉบับและบริบทของตน ได้พบกับประสบการณ์ที่มีความสุข ความประทับใจ และความทุกข์ รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการเผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้สูงอายุบางรายเป็นเสมือนที่พึ่งทางใจของทุกคนในครอบครัว บางรายมีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่คนรุ่นหลังด้วยความสุขและภาคภูมิใจ บางรายดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก ในช่วงท้ายของวัยจะเป็นช่วงชีวิตที่ต้องพบกับการสูญเสียบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลผู้เป็นที่รัก ผู้สูงอายุที่มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตต่ออย่างมีความสุข ขณะที่ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถผ่านเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและการดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่

            การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของบุคคลวัยสูงอายุ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจและอารมณ์ ความต้องการของบุคคลวัยสูงอายุ ปัญหาหรือภาวะวิกฤติที่พบได้บ่อย แนวทางแก้ไขปัญหาหรือภาวะวิกฤติ แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคคลวัยสูงอายุ การเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับบุคคลวัยสูงอายุ

 5 ชม

 

📍wu006 : อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย

สนใจลงทะเบียนเรืยน คลิก

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
.

 

        หลักการ แนวคิดและความสำคัญเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลในแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การให้คำแนะนำเรื่องอาหารไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการชะลอวัย

 

         จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 3 นาที)


💻 สมัครเรียนออนไลน์ : Thai Mooc

(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)
.
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)


 

รวมเว็บ สอน เทคนิคการถ่ายภาพ Digital Photography เรียนออนไลน์ฟรี

CHULA MOOC คอร์สเรียนฟรี จาก จุฬา ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2565

7 ทักษะ ที่จำเป็น ในการสร้าง ยอดขายให้กับ สินค้าออนไลน์

เครดิตที่มา Facebook Thai Mooc