10 ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี

10 ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี

แนะนำ แหล่งเรียนรู้ หาข้อมูล ออนไลน์ฟรี เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูล จากทางหน่วยงานของรัฐเอง ที่ทุกท่านสามารถใช้งานได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูล

 

 ห้องสมุดคุรุสภา ได้จัดทำบทความแนะนำ สื่อสารสนเทศ ออนไลน์ จาก 10 แหล่งข้อมูล ที่เหมาะกับ นักการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงและใช้งานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้  

 

ผมเล็งเห็นว่า ข้อมูลเหล่านี้ ดี มีประโยชน์ กับ ประชาชน ทั่วไป ที่ใฝ่หาความรู้ จะได้ สามารถเข้าถึง ข้อมูล ทีดี ถูกต้อง และ น่าเชื่อถือ เพื่อใช้ Upskill และ Reskill ขีดความสามารถ ของตัวเรา โดยเฉพาะกับ มนุษย์ เงินเดือน ทั้งหลาย ในช่ววงเวลาที่ต้อง Work From Home และ ต้อง การพัฒนา ศํกยภาพของตัวเองเพื่อ ก้าวขึ้นไปสู่ ตำแหน่งหน้าที่ ที่สูงขึ้น หรือเพื่อ เป็น ใช้ เป็นแหล่งอ้างอิง ข้อมูล เพื่อประกอบการ ทำรายงาน หรือ การวิจัย ต่างๆ 

 

10 แหล่งข้อมูล สารสนเทศ ของไทย ที่น่าเชื่อถือ 

 

 OBEC Content Center : Content Center (CC)

“Content Center (CC)” เป็นระบบย่อยสำหรับการใช้งานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ส่วนหนึ่งของดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “OBEC Content Center” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นคลังสารสนเทศที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการศึกษา เปิดให้บริการสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่ว่าเหมาะสมสำหรับการเผยแพร่บนระบบ Online โดยจัดประเภทสื่อออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่

 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • แอปพลิเคชัน
 • วิดีทัศน์
 • เสียง
 • ภาพ
 • ข้อสอบ
 • เทมเพลต 
 • แฟลชมัลติมีเดีย
 •  

   

รวมกันทั้งสิ้นมากกว่า 20,000 เนื้อหาข้อมูล

 

-------------------------------------
LINK Center Content (CC): OBEC Content Center
Website: https://app.contentcenter.obec.go.th/#/
Download Application: https://contentcenter.obec.go.th/download/


เรื่องอื่น ที่น่าสนใจ

แนวคิดนวัตกรรมการประกอบการ  Entrepreneurial and Innovation Mindset

รวม 50 หนังสือ พัฒนาตนเอง

เรียนออนไลน์ ฟรี 8 หลักสูตร การค้าออนไลน์ ระหว่างประเทศ

10 คอร์ส ยอดนิยม เรียนออนไลน์ ฟรี TDGA

 


 “ThaiEdResearch (ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา)”

“ThaiEdResearch (ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา)” จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจาก การประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และเป็นช่องทางการเผยแพร่งานสำหรับนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง เปิดให้บริการสำหรับ บุคคล หน่วยงานทางการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดจำแนกหมวดหมู่งานวิจัยทางการศึกษาออกเป็น 12 หมวด ได้แก่

 

หมวดหมู่งานวิจัยทางการศึกษา


1) กฎหมายการศึกษา
2) การศึกษาปฐมวัย
3) การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

4) การอาชีวศึกษา
5) การอุดมศึกษา
6) การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
7) การวัดและประเมินผลการศึกษา
8) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) เทคโนโลยีทางการศึกษา
10) นโยบายการศึกษา
11) หลักสูตรและการเรียนรู้
12) หมวดอื่น ๆ

 


ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลด บทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้
-------------------------------------
LINK ThaiEdResearch : http://www.thaiedresearch.org/index.php

 

 “คลังสื่อ ICT”

“คลังสื่อ ICT” จัดทำและพัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นคลังสารสนเทศที่รวบรวมสื่อมัลติมีเดีย วิดีทัศน์ ที่บันทึกและเผยแพร่การเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อ ICT ปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเสมือนจริง พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning m-Learning และ u-Learning หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนหรือผู้ที่ใช้งานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา โดยจัดหมวดหมู่สื่อออกเป็น 4 ประเภท คือ สิ่งประดิษฐ์ โปรเจคหรือโครงการ งานวิจัย และสื่อการเรียนการสอน เปิดให้บริการข้อมูลไว้จำนวนมากกว่า 2,000 เรื่อง
-------------------------------------
LINK คลังสื่อ ICT: http://ictinn21.vec.go.th/home

 

 

คลังความรู้ SciMath”

 

คลังความรู้ SciMath” จัดทำขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา เป็นคลังสารสนเทศรวบรวมสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท ได้แก่ วิดีทัศน์ คลังภาพ บทความ โครงงาน บทเรียน แผนการสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาทางวิชาการถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ที่เชื่อถือได้


นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมเครือข่ายและพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนพูดคุย แสดงความคิดเห็น หรือไขข้อสงสัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยให้บริการกับครู นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องทาง การศึกษา และประชาชนทุกเพศทุกวัย
-------------------------------------
LINK คลังความรู้ SciMath : https://www.scimath.org/

 

 TDC หรือ Thai Digital Collection

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System: ThaiLIS) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสืบค้นและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan: Thailinet) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network: Pulinet) และทบวงมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการ ประกอบด้วย รายการรวบรวมบทคัดย่อ/ผลงานวิชาการ (Proceeding) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) หนังสือหายาก (Rare book) เอกสารจดหมายเหตุ (Archives) งานวิจัย (Research reports) วิทยานิพนธ์ (Thesis) และบทความ (Article)
-------------------------------------
LINK Thai Digital Collection (TDC) : https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

 

 “ThaiJO (ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย)”

“ThaiJO (ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย)” รวบรวมวารสารวิชาการ ตลอดจนบทความทางวิชาการที่มีการผลิตและเผยแพร่ในประเทศไทย ให้บริการสารสนเทศหลากสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น คลังสารสนเทศนี้พัฒนาด้วยระบบ Online Journal System (OJS) จากความร่วมมือของผู้สนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูล ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) ให้บริการสืบค้นและดาวน์โหลดวารสารหรือบทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
นอกจากนี้ ThaiJO ระบบสำหรับทีมบรรณาธิการวารสารวิชาการ ใช้สำหรับติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเผยแพร่บทความวิชาการของนักวิจัย คณาจารย์ หรือนิสิตนักศึกษา โดยเงื่อนไขการตีพิมพ์บทความขึ้นอยู่กับกระบวนการและเงื่อนไขของวารสารแต่ละฉบับ
-------------------------------------
LINK ThaiJo : https://www.tci-thaijo.org/

 

 “Research Gateway”

“Research Gateway” จัดทำโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คลังสารสนเทศรวบรวมงานวิจัย จากฐานงานวิจัยภายในประเทศ เช่น คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล (DRIC) และงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศ โดยมีจำนวนมากกว่า 800,000 รายการ ให้บริการข้อมูลชื่อ งาน/โครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย รายละเอียดงาน บทคัดย่อ เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลต้นสังกัด และในบางรายการสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full text) เพื่อการศึกษาและใช้งานได้
-------------------------------------
LINK Research Gateway: http://researchgateway.in.th/

 

Research Cafe”

Research Cafe” จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นคลังสารสนเทศออนไลน์ที่รวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัยจาก สกสว. ด้านต่าง ๆ จำนวน 12 สาขา ได้แก่ การศึกษา การต่างประเทศ การท่องเที่ยว การแพทย์และสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ เกษตรกรรม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Research Cafe จัดทำขึ้นมุ่งเป้าหมายเพื่อการเผยแพร่และสื่อสารแบบสรุปประเด็นสำคัญให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการนำองค์ความรู้ไปใช้งานต่ออย่างสะดวก พร้อมกับให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง รับรู้ และเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยให้มากยิ่งขึ้น เปิดให้บริการในรูปแบบของบทสัมภาษณ์ (Interview) นิทรรศการออนไลน์ (Exhibition) คลิปวิดีโอ (Video) บทความ (Documentary) สื่อเผยแพร่เสียง (Podcast) และรายการเทคโนโลยี-สิ่งประดิษฐ์ (Technology Catalog)
-------------------------------------
LINK Research Gateway : https://researchcafe.org/

 

 

“ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ” จัดทำโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร มุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลมรดลศิลปวัฒนธรรมได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านการใช้งานห้องสมุดดิจิทัล โดยให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับเต็มจากสำนักพิมพ์ต่างๆ จำนวนมากกว่า 2,200 รายการ บริการหนังสือ หายาก หนังสือพิมพ์เก่า แบบเรียนเก่า จำนวนมากกว่า 1,900 รายการ
-------------------------------------
LINK ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ : https://mobile.nlt.go.th/

 

 

“ฐานข้อมูล ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร” เป็นการรวมฐานข้อมูลที่ให้บริการองค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยา เพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยรวบรวมฐานข้อมูลด้านมานุษยวิทยาจากโครงการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ซึ่งผ่านการค้นคว้า ศึกษาวิจัย และวิเคราะห์โดยนักวิจัยและนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้จำนวน 31 ฐานย่อย ดังนี้

1) กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
2) งานวิจัยทางชาติพันธุ์
3) ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
4) พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
5) ของเล่นพื้นบ้านในประเทศไทย
6) ประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
7) จดหมายเหตุมานุษยวิทยา
8) คำศัพท์ทางมานุษยวิทยา
9) นามานุกรมวรรณคดีไทย
10) เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย

11) จารึกในประเทศไทย
12) แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
13) ศิลปกรรมในประเทศไทย
14) ศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
15) หนังสือเก่าชาวสยาม
16) สังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
17) ข่าวมานุษยวิทยา
18) เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน
19) จารึกวัดโพธิ์
20) เรือนพื้นถิ่นในประเทศไทย
21) ภาชนะดินเผาในประเทศไทย
22) มานุษยวิทยากายภาพ
23) นิทาน ตำนาน เรื่องเล่าพื้นบ้าน
24) งานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
25) The Humans
26) นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาไทย
27) ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
28) แผนที่วัฒนธรรมชาติพันธุ์สาครบุรี
29) ภูมินามสมุทรสาคร
30) คลังข้อมูลชุมชน
31) ศาสนสถานและศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมุทรสาคร


โดยให้บริการสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) คลิปวิดีโอ ภาพถ่าย บทความ งานวิจัย เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ นิทรรศการออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละฐานข้อมูลจะมีรูปแบบสารสนเทศที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของข้อมูล
-------------------------------------
LINK ฐานข้อมูล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร : https://www.sac.or.th/main/th/database/indexC
redit ข้อมูล 10 คลังสารสนเทศ Online” เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา