ม.ขอนแก่น จัด 10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี มีใบประกาศให้ด้วย

ม.ขอนแก่น จัด 10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี  มีใบประกาศให้ด้วย

รวม 10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดสอนออนไลน์ให้ทุกคนเข้าไปเรียนฟรี และมีใบประกาศนียบัตรมอบให้ สนใจคอร์สไหนตามไปกด Enroll ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย กันได้เลย

 

คัดสรร 10 คอร์สเรียน ออนไลน์ฟรี ใน MOOC by มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


.
📕 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | English for information technology


ลงทะเบียนเรียน

 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับวิชาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาและการเขียนที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพ การเข้าใจประเด็นและจับประเด็นและใจความสำคัญจากการฟังและการอ่านสิ่งพิมพ์และออนไลน์ต่างๆ และความเข้าใจคำศัพท์และเนื้อหาทางวิชาการในวิชาชีพ


.
📕 เทคโนโลยีอาหารและกระบวนการผลิตยุคใหม่ | Food Technology & Processing in New Era

ลงทะเบียนเรียน

แนวคิดและความสำคัญของระบบการผลิตอาหารยุคใหม่ คุณภาพของอาหาร การเสื่อมเสียและความปลอดภัยในอาหาร กระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารยุคใหม่ บรรจุภัณฑ์ ฉลากโภชนาการ
.

📕 การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน Generation ใหม่ | Production of Children and Youth Literature for New Generation

ลงทะเบียนเรียน

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็ก องค์ประกอบของวรรณกรรมเด็ก การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก การประเมินค่า การใช้ประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลกระทบวรรณกรรมเด็กและเยาวชนต่อสังคม จิตวิทยาเด็ก
Definition, importance, and type of children literature, component of children literature, making of children literature, assessment and usage, ethic and moral of children literature, impact of children literature in society, psychology.

.
📕 วิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เป็นฐานสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 |

Technology-based Emerging Padagogy for 21st century Education

ลงทะเบียนเรืยน
.

ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งช้อมูลแบบดิจิตอลนี้ เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสาะแสวงหาและการปฏิสัมพันธ์เพื่อได้มาซึ่งข้อมูล และการเปลี่ยนรูปข้อมูลเพื่อให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการจัดการศึกษาในยุคนี้นั้น คือ วิธีการสอน (Pedagogy) ที่เป็นวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้มาเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างแยบยลและมีประสิทธิภาพ โดยในรายวิชานี้นำเสนอเนื้อหาวิธีการสอนอุบัติใหม่ (Emerging Pedagogy) ที่เกิดขึ้นและเหมาะสมในการนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา

รวมทั้งสามารถนำไปใช้กับรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งแบบในระบบและนอกระบบ ได้แก่

(1) การเรียนรู้แบบกลับด้าน (Flipped Learning) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Face-to-face Instruction และ Online-mediated Instruction

(2) การเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตที่อิงบริบท (Context-aware Ubiquitous Learning) และ

(3) การเรียนรู้แบบปรับเหมาะและจำเพาะบุคคลแบบไร้สาย (Adaptive and Personalized Mobile Learning)

 

 


23 รายวิชา ลงทะเบียน เรียนออนไลน์ เรียนฟรี โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟรี คอร์สออนไลน์ ภาษาอังกฤษ Grammar and Writing โดย มหาวิทยาลัย จุฬา

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี!! มีใบประกาศ ส่งตรงจากมหาวิทยาลัยมหิดล!

10 ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี

 


 

📕 การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา | Design and Production of Multimedia Education

- ลงทะเบียนเรียน

 

ทฤษฎี ในการออกแบบการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนา การประเมินประสิทธิภาพและการนำไปใช้งาน รวมถึงการบูรณาการในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง


Theory of multimedia learning design, process of design and development, effectiveness and implementation including the integration of authentic learning.
.

 

📕 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

| Innovation and Information Technology for Learning

- ลงทะเบียนเรียน

 

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อพื้นฐาน แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ และการประเมิน สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
.

 

📕 ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |

Computer and ICT literacy Skills

- lลงทะเบียนเรียน
.

แนวคิดและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และ ICT พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของICTสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะคอมพิวเตอร์และ ICT การวิเคราะห์ การเข้าถึง การจัดการ การบูรณาการ การประเมิน การสร้าง และการสื่อสาร ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์และ ICT อย่างมีจริยธรรม

 

 

 

📕 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์

| Computer Programming and Algorithms

- ลงทะเบียนเรียน
.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการแปลภาษาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ การออกแบบขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ด้วย Pseudo code และ Flowchart ที่นำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C ทั้ง แบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ

 

 

📕 การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่

| Design and Development of Learning Environment for Learning a New Era

- ลงทะเบียนเรียน

 

  • มโนมติการเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21
  • ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานได้แก่ คอนสตรัคติวิสต์ พุทธิปัญญานิยม
  • หลักการออกแบบและองค์ประกอบของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
  • โมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับยุคใหม่ ได้แก่ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์
  • การใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้


.

 

📕 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย

| Information Technology Management in Contemporary Agriculture

- ลงทะเบียนเรียน

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัย กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย

 

 

 เรียนออนไลน์ ฟรี 8 หลักสูตร การค้าออนไลน์ ระหว่างประเทศ