8 รายวิชา มจธ. เพิ่มทักษะ ด้านถ่ายภาพโฆษณา และ งานกราฟฟิก งานนำเสนอ

8 รายวิชา มจธ. เพิ่มสกิลทักษะ ด้านถ่ายภาพโฆษณา และ งานกราฟฟิก
8 รายวิชา เรียนออนไลน์ฟรี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านการตัดต่อภาพ การถ่ายทำภาพยนต์ การออกแบบสื่อโฆษณา การออกแบบกราฟิก โดยใช้คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพโฆษณาขั้นสูง . เพิ่มสกิลทักษะ เพื่อเรียนรู้และทำงาน
.
ทักษะการ ถ่ายทำภาพยนต์ การถ่ายภาพ ช่วยให้เราสามารถ นำไปพัฒนา การ ทำสื่อดิจิตอล เพื่อ การ ทำงาน ออนไลน์ ขายของออนไลน์ และอื่นๆ หรือ ต่อยอด หน้าที่การงานเราให้ดีขึ้น
 
 

 

 8 รายวิชา มจธ. เพิ่มสกิลทักษะ ด้านถ่ายภาพโฆษณา และ งานกราฟฟิก

 

KMUTT005 แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง

https://cutt.ly/KMUTT005

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพแอนิเมชัน 3 มิติ หลักการออกแบบภาพแอนิเมชัน 3 มิติ กระบวนการในการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ การจัดองค์ประกอบภาพสามมิติ การเลือกใช้โปรแกรมสำหรับการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันสามมิติเบื้องต้น ส่วนประกอบและเครื่องมือการใช้งานเบื้องต้น การปรับเปลี่ยนแก้ไขและสร้างการเคลื่อนไหววัตถุ การจัดแสงประมวลผลภาพและการตัดต่อวีดีโอ

 

 

KMUTT006 การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา
 

https://cutt.ly/KMUTT006
 

การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา การวางแผนสื่อโฆษณาในยุคดิจิตอล กระบวนการคิด เทคนิคและเครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์งานโฆษณา กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา คุณลักษณะเฉพาะของสื่อโฆษณา กระบวนการออกแบบสื่อโฆษณา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์สื่อโฆษณา และการประเมินคุณภาพของสื่อโฆษณา ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ ณ จุดซื้อ และสื่อนอกบ้าน


 
KMUTT007 การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์

https://cutt.ly/KMUTT007
 
การศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยงานกราฟิก นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกบนสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่อและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก

.
KMUTT008 การผลิตรายการโทรทัศน์

https://cutt.ly/KMUTT008

 การศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทและรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ปัจจัยพื้นฐานของการผลิตรายการโทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ แนวทางการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ สาหรับผู้รับชมกลุ่มต่าง ๆ การเขียนบทโทรทัศน์ การจัดแสงและสีสาหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ ความสำคัญของภาพและเสียงในงานผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์ในและนอกสถานที่ รูปแบบการเผยแพร่ของรายการโทรทัศน์ จริยธรรม การกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับกิจการโทรทัศน์ การประเมินคุณภาพของรายการโทรทัศน์ และแนวโน้มของการผลิตรายการโทรทัศน์

 
 
KMUTT009 การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา
 
https://cutt.ly/KMUTT009
 

การศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของวงการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา หลักการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา กระบวนการคิดและกระบวนการทำงานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่อการโฆษณา และเทคนิคในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล เทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่น และเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า รวมทั้ง การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพถ่ายโฆษณาและการประเมินคุณภาพของผลงานภาพถ่ายสําหรับใช้ในงานโฆษณา

 
KMUTT010 การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

https://cutt.ly/KMUTT010
 
การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ กฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ วิธีการใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับงานวีดิทัศน์โดยอากาศยานไร้คนขับ กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ และมาตรฐานการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ

 
KMUTT015 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
 
https://cutt.ly/KMUTT015
 
ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้งาน ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการสื่อสารและทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้สำหรับการออกแบบสื่อ การสร้างแนวคิดใหม่การศึกษาค้นคว้าผลงานและข้อมูลรอบด้านเพื่อหาแนวคิด การจัดทำโครงงานการออกแบบสื่อ โดยการการระดมสมองเพื่อให้เกิดแนวคิดที่หลากหลาย การใช้เครื่องมือและวิธีการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดนอกกรอบ และหาข้อสรุปที่สร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
KMUTT016 รู้รอบด้านการนำเสนอ

https://cutt.ly/KMUTT016
 
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ คุณสมบัติผู้นำเสนอ ทำความเข้าใจผู้รับสาร ศึกษาจิตวิทยากับการสื่อสาร อวัจนภาษากับการสื่อสาร ศึกษาหลักการโน้มน้าวใจ เทคนิคการนำเสนอ ศึกษาขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ เทคนิค ประเภท ศึกษาบุคลิกภาพกับการนำเสนอและฝึกปฏิบัติทักษะการนำเสนอตามโจทย์กำหนด