เรียน ภาษาเกาหลี ออนไลน์ ฟรี โดย ม.สงขลานครินทร์

เรียน ภาษาเกาหลี ออนไลน์ ฟรี โดย ม.สงขลานครินทร์

รวม 3 คอร์สเรียนภาษาเกาหลี เบืีองต้น ทั้งทักษะ การฟัง การพูด ศึกษาประวัติและที่มาของตัวอักษรภาษาเกาหลี เรียนรู้สระ พยัญชนะ ตัวสะกด หลักการประสมคำ  สอนโดย คณะอาจารย์ จาก มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 

 

 

รวม คอร์สเรียนออไลน์ฟรี ภาษาเกาหลี  สอนโดยคนไทย

เปิด แล้ววันนี้ หมดเขต 30 กันยายน 2021 

 

 

ภาษาเกาหลี 1-1 | Korean 1-1 


  ศึกษาประวัติและที่มาของตัวอักษรภาษาเกาหลี เรียนรู้สระ พยัญชนะ ตัวสะกด หลักการประสมคำ และหลักการออกเสียงเบื้องต้น

 

ลงทะเบียนเรียน 

 

 

 1. รหัสรายวิชา

  PSU013
 2. วันเปิดเรียน

  7 ส.ค. 2020
 3. วันปิดเรียน

  30 ก.ย. 2021
 4. จำนวนชั่วโมงที่นำแนะต่อสัปดาห์

  4Hrs./Week

 

 

การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-1 | Korean Listening – Speaking 1-1

 

การฝึกการสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันตามบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ
เน้นฝึกทักษะการฟัง-พูดเบื้องต้นเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง

 

 

 1. รหัสรายวิชา

  PSU011
 2. วันเปิดเรียน

  7 ส.ค. 2020
 3. วันปิดเรียน

  30 ก.ย. 2021
 4. จำนวนชั่วโมงที่นำแนะต่อสัปดาห์

  2

 

ลงทะเบียนเรียน 

 

การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-2 (Korean Listening - Speaking 1-2)

 

การฝึกการสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันตามบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ
เน้นฝึกทักษะการฟัง-พูดเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง

ลงทะเบียนเรียน 

 

 1. รหัสรายวิชา

  PSU012
 2. วันเปิดเรียน

  7 ส.ค. 2020
 3. วันปิดเรียน

  30 ก.ย. 2021
 4. จำนวนชั่วโมงที่นำแนะต่อสัปดาห์

  2

 

 

และ ขอ แนะนำ 3 คอร์ส เรียน ภาษาเกาหลีออนไลน์ ฟรี จาก เจ้าของภาษา สอนโดย มหาวิทยาลัย ของเกาหลี