จุฬาฯ เปิดคอร์สใหม่ เรียนออนไลน์ฟรี เดือน กรกฏาคม 2564

จุฬาฯ เปิดคอร์สใหม่ เรียนออนไลน์ฟรี เดือน กรกฏาคม 2564

จุฬาฯ เปิดคอร์สใหม่ เรียนออนไลน์ฟรี มีใบประกาส เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ฟรี วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 และเริ่มเรียน 3 กรกฏคม 2564  มี 7 หลักสูตร หลากหลาย สาขาวิชา ที่ น่าสนใจ ทั้ง นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในด้านการใช ภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครงาน , Critical Thinking เป็นต้น 

 

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC ประจำเดือนกรกฎาคม 2564


-  ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564เวลา 9.00 น. CHULA MOOC จะเปิดให้ลงทะเบียนรายวิชาเท่านั้น กดที่ปุ่ม "ลงทะเบียนเรียน"
- เริ่มเข้าเรียนได้ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 สำหรับการเข้าเรียน ผู้เรียนกดที่ Link รายวิชาด้านล่างและกดที่ปุ่ม "เข้าเรียน" ก็จะสามารถเข้าเรียนได้ ระบบจะเปิดให้เข้าเรียนตอน 6.00 น. เป็นต้นไป แต่ผู้เรียนจะเข้าเรียนวันเวลาใดก็ได้ ในรายวิชา CHULA MOOC จะมีสื่อพร้อมให้เรียนได้เลย

 

 ลงทะเบียนรายวิชาสำเร็จจะปรากฎคำว่า Enrollment Completed

 

หากไม่มีจะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ โปรดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 โปรดอ่านวิธีการใช้งาน Website และ วิธีการลงทะเบียน https://mooc.chula.ac.th/how-to
👉 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลจะปรากฎบนใบ Certificate เมื่อเรียนจบ

 

รายละเอียด 7 รายวิชา เรียนออนไลน์ ฟรี มีใบประกาศ โดย จุฬาฯ

🎊ไฟฟ้าที่เราใช้มาจากไหน รุ่นที่ 1

 
 
 
วิชา ไฟฟ้าที่เราใช้มาจากไหน ออกแบบมาเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจได้เข้าใจถึงภาพรวมการผลิตไฟฟ้าในบริบทประเทศไทย เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องหนึ่งที่สำคัญแต่ถูกมองข้าม เนื่องจากทุกครั้งที่เราเปิดสวิชไฟฟ้า ไฟฟ้าจะติดตลอด แต่หลายคนขาดความเข้าใจพื้นฐานถึงกระบวนการที่จะได้ไฟฟ้ามา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผลต่ออัตราค่าไฟฟ้าโดยตรง นอกจากนี้การผลิตไฟฟ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นลำดับต้น ๆ
 
 
 

🎊ความปกติใหม่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย (BIM) รุ่นที่ 1

 
 
 
วิชา ความปกติใหม่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย (BIM) เนื้อหาวิชานี้จะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศในงานก่อสร้างและการจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling (BIM) for Construction 4.0) การประยุกต์ใช้ BIM ในขั้นตอนต่างๆ ของโครงการก่อสร้าง ประเภทของแบบจำลอง BIM การวางแผนและการนำ BIM ไปใช้งาน เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการจัดการสารสนเทศอาคาร เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ BIM ในการวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 
 
 
 

🎊วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 2

 
 
เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การพัฒนาประเทศ การมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัย รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นทักษะที่มีคุณค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศในอนาคต สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ : สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding จะมีเนื้อหาจะมุ่งเน้นความรู้และทักษะทางวิทยาการคำนวณ ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาตนเองในการเขียนโปรแกรมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
 
 
 
 
 

🎊กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง รุ่นที่ 3

 
 
วิชา กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง จะมีเนื้อหาทั้งหมด 6 บทเรียน โดยจะนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของอาหารกับโรคมะเร็ง โดยการให้ข้อมูลสถานการณ์ความเจ็บป่วย ชี้แนะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การก่อโรคมะเร็ง ให้ความกระจ่างในประเด็นปัญหาความสับสนเรื่องอาหารกับโรคมะเร็ง ทั้งยังสร้างความตระหนักในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ก่อนส่งให้ผู้อื่น แนะนำและอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับอาหารกับการเกิดโรคมะเร็ง และสรุปรวบยอด อาหารที่เสี่ยง และอาหารที่ช่วยปกป้องจากโรคมะเร็ง เป็นต้น เป็นการให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 
 
 
 

🎊หลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่ง รุ่นที่ 4

 
 
 
 รายวิชาหลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่ง จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคลและหลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักกฎหมายว่าด้วยหนี้และหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิด เอกเทศสัญญาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สัญญาให้ สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น รวมถึงหลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน หลักกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและหลักกฎหมายว่าด้วยมรดก
 
 
 
 
 

🎊Critical Thinking for Business รุ่นที่ 5

 
 
 
รายวิชา Critical Thinking for Business จะเป็นการศึกษาเรื่องกระบวนการคิด ตั้งแต่เรื่องกรอบความคิดเดิม (Paradigm) วิธีการตั้งคำถามแบบ Socratic Method และการคิดก่อนคิด (Thinking about Thinking) เพื่อคลายกรอบความคิดเดิม รวมถึงจะมีการนำเสนอเครื่องมือเพิ่มเติมในการฝึกคิด และกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดในรูปแบบต่าง ๆ
 
 
 
 

🎊English for Job Hunters ภาษาอังกฤษ สำหรับคนหางาน รุ่นที่ 6

 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม วิชา English for Job Hunters ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่กำลังหางาน โดย สถาบันภาษา จุฬา  เป็น หลักสูตรการ เรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับ นักศึกษาจบใหม่ และ บุคคลทั่วไปที่กำลังมองหา งานใหม่ กำลังจะไป สัมภาษณ์งาน เพราะ หลักสูตรนี้ จะสอน ภาษาอังกฤษ สำหรับการ สัมภาษณ์ งาน และ การเตรียม Resume ประวัติ การทำงาน ที่ดี และ เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
ติดตาม คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ใหม่ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/salarymanextrajob