คอร์สเรียนฟรี โลจิสติกส์ การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า

คอร์สเรียนฟรี โลจิสติกส์ การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า

รวม คอร์สเรียนฟรี ด้าน โลจิสติกส์ การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า อีกหนึ่งความสำคัญเพื่อตอยอดในการทำธุรกิจ และ UPskills พนักงานในธุรกิจด้านการขนส่งสินค้า ที่กำลังเป็นที่ต้องการ ของตลาดเป็นอย่างมาก ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ผ่านช่องทาง ThaiMOOC 

 

4 คอร์สเรียน ฟรี ด้าน โลจิสติกส์  การบริการจัดการการขนส่ง และการคลังสินค้า

1. SPU001  โลจิสติกส์ และโซ่อุปทานเบื้องต้น

2. KMUTT003  เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง

3. UTCC001  การวางแผนและออกแบบการขนส่ง

4. SPU003  การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน

 

1. SPU001  โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น Logistics and Supplychain

ก้าวสู่โลกสมัยใหม่อย่างมั่นใจ ธุรกิจจะก้าวไกล ต้องเข้าใจ "โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน"   

Logistics and Supplychain

ในรายวิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ศึกษาถึงบทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ การดำเนินงานด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาทิเช่น การจัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่งการจัดการวัสดุ การคลังสินค้า การกระจายสินค้า ในระดับเบื้องต้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

2. KMUTT003  เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง

 การศึกษาวิวัฒนาการของการขนส่งทางราง ความจำเป็นของระบบการขนส่งทางรางที่มีผลต่อการคมนาคม ระบบการขนส่งทางรางสาธารณะ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยและอาเซียน รูปแบบการบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีรถไฟในต่างประเทศ องค์ประกอบหลักของรถไฟ ทางรถไฟ ขนาดและมาตรฐานของทางรถไฟ รูปแบบโครงสร้างของทางรถไฟ การซ่อมบำรุงทางรถไฟ การซ่อมบำรุงตัวรถไฟและองค์ประกอบ การจัดการสถานี การตรวจสอบในระบบราง

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 

3. UTCC001  การวางแผนและออกแบบการขนส่ง

วิชา UTCC001 Transportation Planning and Design - การวางแผนและออกแบบการขนส่งนี้ จะแนะนำให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบของการขนส่ง ข้อดี/ข้อเสียของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการออกแบบโครงข่ายการขนส่ง/การกระจายสินค้า การกำหนดเส้นทางในการขนส่ง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวางแผนและจัดเส้นทางการขนส่ง

-------------------------------------------------------------------------------------------


คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี
  • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับปานกลางถึงดีมาก
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MicroSoft Excel ได้ดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

4. SPU003  การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน

ในรายวิชา "การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน ตามคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์"  นี้  ผู้เรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับ ลักษณะสำคัญของสมรรถนะที่จำเป็นในงานขนส่งสินค้าทางถนนที่เกี่ยวกับการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ปฏิบัติการขนส่งสินค้า การควบคุมการขนส่งสินค้า กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน การดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน การออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับในการขนส่งสินค้าทางถนน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


วิธีการจัดองค์การในงานคลังสินค้า

กิจกรรมต่างๆ ในงาน คลังสินค้า


4 อาชีพ ที่เรียน แล้ว ทำเงินได้ทันที เรียนออนไลน์ได้ฟรี

ม.สงขลาฯ เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ฟรี มีใบประกาศ 4 วิชา แนะนำ ศึกษาต่อต่างประทศ

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี !! มีใบประกาศ มหิดล ทั้งการเงิน ขนส่ง Startup

ฟรี! 10 หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคโควิด เรียนออนไลน์ฟรี