คอร์สเรียนฟรี สอนทำ CV และ Portfolio เพื่อใช้ในการสมัครงาน #มีใบประกาศ

คอร์สเรียนฟรี สอนทำ CV และ Portfolio เพื่อใช้ในการสมัครงาน

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี สอนทำ CV และ Portfolio เพื่อใช้ในการสมัครงาน ในหัวข้อ "เทคนิคการจัดทำ CV และ Portfolio แบบมืออาชีพ" ผลิตโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คอร์สเหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสมัครเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนบัณฑิตจบใหม่ และผู้สนใจทั่วไป

รายวิชา เกียวกับ การทำ CV หรือ Portfolio นั้น สามารถเรียนได้ฟรี ทุกคน เหมาะกับ นักศึกษาจบใหม่ และ ผู้สนใจทั่วไป ที่กำลังมองหางาน ดำเนินการสอน

โดย ผศ.ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ความยาวเพียง 5 นาที  จะช่วยให้เราสามารถ ทำ ประวัติในการสมัครงานของเรา โดดเด่นมากขึ้น  เรียนจบ ครบตามข้อบังคับ สามารถรับใบประกาศ อิเล็กทรอนิกส์ ของเรา นำไป โชวใน Linkedin หรือ ใน CV ของเราได้อีกด้วย 

 

11 วิธีการปรับแต่ง โปรไฟล์ LinkedIn เพื่อช่วยให้ได้งาน

โอกาสของ ฟรีแลนด์ อาชีพอิสระ ใน LinkedIn

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา  เทคนิคการจัดทำ CV และ Portfolio แบบมืออาชีพ


ทุกวันนี้ การสมัครเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนการสมัครงาน มีการแข่งขันสูง ผู้สมัครจำเป็นต้องจัดเตรียมประวัติและผลงานของตนเองเพื่อแนะนำให้สถานประกอบการรู้จักในเบื้องต้น ซึ่งการเขียนประวัติส่วนตัว CV และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จึงมีความจำเป็นและสำคัญมากที่ นักศึกษาและผู้ที่เตรียมตัวสมัครงานจะต้องทำให้ออกมาดีและเป็นมืออาชีพ เพราะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา และรับเข้าทำงานเป็นพนักงานขององค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาและคนรอบข้างมักจัดทำ CV และ Portfolio ไม่ถูกต้องขาดข้อมูลและเอกสารหลักฐานสำคัญบางรายการที่จะต้องนำเสนอและจัดเตรียมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนมีการจัดทำอย่างไม่เป็นระบบ ส่งผลให้ขาดโอกาสในการได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา และไม่ได้รับเข้าทำงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษารายวิชาฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษาทุกปีการศึกษา ผู้สอนพบเจอปัญหาที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา “เทคนิคการจัดทำ CV และ Portfolio แบบมืออาชีพ” เพื่อประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสมัครเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนบัณฑิตจบใหม่ และผู้สนใจทั่วไปสำหรับการนำความรู้และเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จริงต่อไป

 

สามารถลงทะเบียนเข้าเรียนได้ที่ PSU MOOC

 

ตัวอย่างรายวิชา

 

 

Coursera สอน สร้าง Resume สมัครงาน ทั้งใน และ ต่างประเทศ ด้วย Canva

เทรนด์ พฤติกรรม ผู้สมัครงาน ปี 2020

กรมการจัดหางาน เปิด รับสมัครงาน เดือนสิงหาคม 2564 8 แสนอัตรา