ความหมายของ Six Sigma คืออะไร

Six Sigma คือเครืองมือ หรือ Tool ในการ บริหารจัดการองค์กรณ์ เพื่อช่วยในการ ขจัดข้อบกพร่อง หรือ ของเสีย ในการทำงาน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน ให้มากขึ้น 

 

ที่มาของ Six Sigma

คำว่า ซิกซ์ ซิกมา หมายถึงชุดเครื่องมือควบคุมคุณภาพที่ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้เพื่อขจัดข้อบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มผลกำไร ได้รับการพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ในช่วงปี 1980 ขณะที่เขาทำงานที่ Motorola

ซิกซ์ ซิกมาเป็นกระบวนการทางสถิติและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งทำงานโดยการตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่จำกัด โดยเน้นการปรับปรุงรอบเวลาในขณะที่ลดข้อบกพร่องในการผลิตเหลือไม่เกิน 3.4 ครั้งต่อล้านหน่วยหรือเหตุการณ์ ซึ่งหมายความว่าข้อผิดพลาดโดยทั่วไปเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6 ค่าจากค่าเฉลี่ย เนื่องจากมีเพียง 3.4 ในล้านเหตุการณ์ตามแนวเส้นโค้งระฆังเท่านั้นที่จะอยู่นอกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6 ค่า

ซิกซ์ ซิกมา ปฏิบัติตามแนวทาง DMAIC 

ในหลักการ การทำงานของ Six Sigma นั้น จะยึดหลักปฏิบัติตามแนวทาง DMAIC หรือ define, measure, analyze, improve,Control 

DMAIC คือ กลยุทธ์ด้านคุณภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่หลายองค์กรใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ แม้ว่าจะได้รับการพัฒนาโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม Six Sigma แต่วิธีการนี้ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ


OKRs คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร

สรุปหนังสือ Atomic Habits การเปลี่ยนนิสัยเล็ก เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต

Supply Chain Analytics Foundations รากฐานการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน


ปัจจัย 5 ประการของ DMAIC  (5 Factor of DMAIC)

 


DMAIC เป็นตัวย่อของห้าขั้นตอนหลักในกระบวนการ: กำหนด วัด วิเคราะห์ ปรับปรุง และควบคุม ต้องใช้ขั้นตอนกระบวนการ DMAIC ทั้งหมด โดยทำตามลำดับด้านล่างเสมอ

 

Define กำหนด:

เริ่มต้นด้วยการกำหนดปัญหาหรือเป้าหมายของทีม ค้นหาปัญหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการที่มีอยู่ มีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุด ยิ่งคุณเจาะจงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งง่ายในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมแต่ละข้อและดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้น

 

Measure การวัดผล:

หลังจากที่คุณกำหนดโครงการหรือปัญหาแล้ว ให้คิดออกว่าคุณวางแผนจะวัดอย่างไร เมตริกหลักใดบ้างที่คุณสามารถติดตามได้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณทำสำเร็จหรือไม่?

 

Analyze วิเคราะห์:

เมื่อคุณกำหนดการวัดที่ต้องการได้แล้ว ให้รวบรวมข้อมูลของคุณและวิเคราะห์ จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้คือการระบุสาเหตุของปัญหา จากนั้น ระบุและจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุหลักหรืออินพุตของกระบวนการหลักเพื่อดำเนินการในขั้นตอนปรับปรุง และระบุว่าอินพุตของกระบวนการส่งผลต่อผลลัพธ์ของกระบวนการอย่างไร

improve ปรับปรุง:

เมื่อถึงขั้นตอนนี้ การวิเคราะห์ทีมของคุณน่าจะชี้ไปที่วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับกระบวนการของคุณ วิธีแก้ปัญหาควรมีผลกระทบ แต่ไม่ซับซ้อนเกินไป ตรวจสอบผลลัพธ์และตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีผลที่ตามมาต่อโซลูชันที่เลือก หากคุณพบผลที่อาจเกิดขึ้น คุณอาจต้องกลับไปที่ขั้นตอนการวัดหรือวิเคราะห์

Control การควบคุม:

หลังจากขั้นตอนการใช้งาน คุณต้องควบคุมกระบวนการ ติดตามการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

 ความหมาย ของ Sig Sigma


Sigma เป็นพยัญชนะตัวหนึ่งในภาษากรีกที่นักสถิตินำมาใช้แสดงระดับความเชื่อมั่นในกระบวนการ รวมถึงระดับความสามารถของกระบวนการในการผลิตงานให้ครบถ้วนตามข้อกำหนด (specification) กระบวนการที่มีคุณภาพระดับ ซิกซ์ ซิกมา คือกระบวนการที่คาดหมายได้ว่าจะมีโอกาสเกิดงานที่บกพร่องไม่เกิน 3.4 ส่วนต่อล้านส่วน (เนื่องจากงานที่ผลิตในโครงการ ซิกซ์ ซิกมา มีหลายรูปแบบ จึงใช้คำว่าส่วน แทนคำว่าชิ้น) แต่เนื่องจากในการปรับปรุงกระบวนการไม่จำเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายให้มีงานที่บกพร่องไม่เกิน 3.4 ส่วนต่อล้านส่วนในทุกขั้นตอน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญและกำหนดระดับ Sigma ที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละกระบวนการย่อย

 

Lean Six Sigma

เป็นแนวทางการจัดการที่เน้นการทำงานเป็นทีม ซึ่งพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพโดยกำจัดของเสียและข้อบกพร่อง ในขณะที่เพิ่มมาตรฐานของงาน โดยผสมผสานวิธีการและเครื่องมือของ Six Sigma เข้ากับปรัชญาองค์กรแบบ Lean Manufacturing-lean ซึ่งมุ่งมั่นที่จะลดการสูญเสียทรัพยากรทางกายภาพ เวลา ความพยายาม และพรสวรรค์ ในขณะเดียวกันก็รับประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตและกระบวนการขององค์กร การใช้ทรัพยากรที่ไม่สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าปลายทางถือเป็นการสิ้นเปลืองและควรกำจัดทิ้ง

 

 

 Lean vs. Six Sigma

Lean 

 • เป็นระบบการผลิตแบบลีน Lean Manufacturing system คือ ระบบการผลิตที่มุ่งเน้นในเรื่องการไหล หรือ Flow ของงานเป็นหลัก โดยทำการขจัดความสูญเปล่า Waste ต่างๆ ของงาน และเพิ่มคุณค่า Value ให้กับตัวสินค้า อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สูงสุด (Customer Satisfaction) 
 • วัตุประสงค์ ของ Lean
  • เพิ่มผลผลิต Increase Productivity
  • เพื่อลดต้นทุนในการผลิต Cost Reduction 

Six Sigma ซิกซ์ ซิกมา

 

 • เป็นวิธีการทาง สถิติ ที่เป็นระบบ Systematic เพื่อลดความผันแปร ในกระบวนในการผลิต และ ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้ คุณภาพเป็นเลิส เพื่อลดต้นทุน และ เพิ่มผลกำไร โดยต้นทุน ที่ ซิกซ์ซิกมา ให้ความสนใจ คือ ต้นทุนคุณภาพ Cost of Quality


คุณภาพ  คืออะไร

 • คุณภาพคือ สถาวะที่เป็น Dynamic Stae ที่เกียวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ ,บริการ ,คน ,กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ตรง หรือเกินความคาดหวังของลูกค้า หรือผู้รับบริการ  : (Goetsch 1997)
 • คุณภาพเป็นความสามารถ ในการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า ทำให้ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สูงสุด และเกิดข้อบกพรอ่งที่ทำให้ ลูกค้า ไม่พึงพอใจ น้อยที่สุด (Juran Institute)

 

การวัดระดับคุณภาพ ของ ซิกซ์ ซิกมา 

 • เป็นการวัดระดับคุณภาพในเชิงความผันแปร ของสิ่งต่างๆ ในองค์กรณ์ เช่นความผันแปร ของกระบวนการ ข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้น ของเสียต่างๆ หรือที่เรียกว่า การวัดค่า Sigma
 • ซิกมา คือ Lowercase Greek σ
 • ซิกมา มักใช้แทนค่า เบี่ยงเบนมาตราฐาน  Standard deviation
 • Standard Deviation คือการใช้แนวทางทาง สถิติ มาอธิบายว่า มีความผันแปร Vatiation อยู่เท่าใด ในข้อมูลกลุ่มหนึ่ง ของกลุ่มหนึ่ง กระบวนการๆ หนึ่ง 
  • ตัวอย่าง หากท่าน ทำธุรกิจส่งพัสดุ การส่งของถึงที่หมายปลายทาง รวดเร็วตรงเวลา เป็นสิ่งที่ ลูกค้าต้องการ 
  • หากท่าน ทำร้านอาหาร ใกล้สำนักงาน ที่ต้องมีการจัดส่ง อาหารไป ตามคำสั่งของลูกค้าในละแวกใกล้เคียงการจัดส่งให้ทันเวลาพักกลางวัน ที่ต้องจัดส่ง ไม่ควรเกิน เที่ยง 15 นาที เป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  • หากท่าน ส่ง อาหารล่าช้า กว่าเวลาดังกล่าว มันจะเกิด Defect ส่วนเสีย ตามหลักของ ซิกมา และหากท่านทำสัญญาว่า ท่านจะลดราคาในครั้งต่อ นี่คือ Loss หรือหากท่าไม่ลดราคาแล้ว ต้องสูญเสียลูกค้าไป 

 

 

ระดับของ Sigma และงานบกพร่องจำนวนสูงสุดที่ยอมรับได้

     ระดับของ Sigma กำหนดตามจำนวนงานบกพร่องสูงสุดที่ยอมรับได้ ต่อล้านส่วน (Defects Per Million Opportunity: DPMO) ดังนี้

ระดับSigma

DPMO

(ส่วน : ล้านส่วน)

เปอร์เซ็นต์

งานที่บกพร่อง

เปอร์เซ็นต์

งานที่ใช้ได้

1    691,462       69 %       31 %
2   308,538        31 %       69 %
3      66,807          6.7 %       93.3 %
4       6,210          0.62 %       99.38 %
5            233          0.023 %       99.977 %
6             3.4          0.00034 %       99.99966 %
7                     0.019          0.0000019 %       99.9999981 %

 แม้ว่าระดับ Sigma สูงสุดที่แสดงในตารางจะอยู่ที่ Seven Sigma ซึ่งยอมให้มีงานที่บกพร่องได้ไม่เกิน 1.9 ส่วนต่อ 100 ล้านส่วนก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วก็ยอมรับให้ 6 Sigma เป็นระดับคุณภาพเป้าหมายสูงสุดที่สามารถทำให้สำเร็จได้ในทางปฏิบัติ

 

อ้างอิงจาก 

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา