9 เทคนิด พัฒนาทักษะ ความสามารถส่วน บุคคล Soft Skills ของตัวคุณเอง

9 เทคนิด พัฒนาทักษะ ความสามารถส่วน บุคคล Soft Skill ของตัวคุณเอง

9 เทคนิด พัฒนาทักษะ ความสามารถส่วน บุคคล Soft Skill ของตัวคุณเอง ทักษะด้านการพัฒนาตนเอง คือ Soft Skills หรือ Techincal Skills หลักสำคัญในการพัฒนา ทักษะ เหล่านี้ เราจะต้อง วิเคราะห์ ตัวเราเอง มองหา จุดทีต้องพัฒนา และ ต้องการการปรับปรุง เพื่อ สร้างโอกาส ความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ในอาชีพ หรือ ในอุตสหกรรมที่คุณ ทำอยู่

 

หลักสำคัญ คือการ โฟกัส หรือ มุ่งเน้นไปที่ทักษะทีจะช่วยให้คุณสามารถ แข่งขันได้ในทุกโอกาส การสัมภาษณ์ งาน

การพัฒนาตนเอง Pesonal Development คืออะไร

การพัฒนาตนเอง ในทีนี้ คือ การประเมินเป้าหมายในชีวิตของคุณ และนำมาซึ่งการสร้าง ทักษะ Soft Skills ที่เหมาะสม ในการไปให้ถึงเป้าหมายชีวิต ของคุณ สิ่งเหล่านี้ นำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ความสำเร็จ และความพึงพอใจ ส่วนบุคคล

หลายๆ คน เสริมสร้งทักษะ การพัฒนาตนเอง ตลอดชีวิต เพราะ Long Life Learning  เพื่อทำให้ตนเอง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ สามารถบรรลุเป้าหมาย ได้ 

เราสามารถพัฒนาตนเอง ได้ ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม และการรับฟัง คำแนะนำจาก ผู้เชียวชาญ จาก Life Coach และ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ การทำงาน และ หนทางอื่นๆ

เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะชีวิต และ การ พัฒนาตนเอง จาก มหาวิทยาลัยของไทย

Personal Development คือ การพัฒนาตนเองเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่ม ศักยภาพ ที่ช่วยให้ คุณเติบโต ทั้นใน ด้านส่วนตัว และในสายอาชีพ

ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง

ทักษะการพัฒนาตนเอง มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ มันคือการกำหนด กลยุทธ และ การกำหนดเป้าหมายชีวิต การฝึกฝน Soft Skills เพื่อการพัฒนาตนเองเหล่านี้ จะช่วยให้คุณ สามารถนำ Soft Skills หรือ ทักษะเหล่านั้น ไปปรับใช้ในสถานการณ์ สำคัญ ต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ และเหมาะสม

Soft skills หรือ ทักษะการพัฒนาตนเอง มีประโยชน์

 • เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ส่วนตัว และอาชีพ
 • ช่วยให้คุณสามารถก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ของคุณ
 • ช่วยให้คุณพัฒนาจุดแข็งของคุณให้ดีขึ้น ชัดเจนขึ้น และ แก้ไข จุดอ่อน ต่างๆ ของตัวเองให้ดีกว่าเดิม
 • ทำให้คุณได้พบความความสำเร็จ และ ความภาคภูมิใจ

ตัวอย่างของ Soft skills สำคัญของการพัฒนาตนเอง

การพัฒนา Soft skills เพื่อพัฒนาการพัฒนาส่วนบุคคลนั้น อาจจะเป็นลักษณะ หรือ คุณสมบัติ ที่คุณมีอยู่แล้วในตัวคุณเอง หรือ ทักษะ ที่คุณจะได้รับจากการศึกษา และ การฝึกอบรม

บุคคล แต่ละ บุคคล จะเลือกให้ความสำคัญกับทักษะ Soft Skills เพื่อการพัฒนาตนเอง ที่แตกต่างกัน ขี้นอยู่กับ เป้าหมาย ชองแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ    

Soft Skills

 • Communication ทักษะ ด้านการสื่อสาร

 • Interpersonal   ทักษะ ด้าน มนุษย์ สัมพันธ์ กับผู้อื่น

 • Organization      ทักษะ ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • Problem-solving  ทักษะด้านการแก้ปัญหา ในช่วงเวลาวิกฤต

 • Self-confidence   ทักษะ ด้านความมั่นใจในตัวเอง

 • Adaptability   ทักษะ ด้านการปรับตัว

 • Integrity  ทักษะ ด้านความซื้อสัตย์

 • Work ethic   จรรยาบรรณ ในการทำงาน

 • Leadership   ทักษะความเป็นผู้นำ

ทักษะด้านการการสื่อสาร Communication

การสื่อสารรวมถึงความสามารถในการพูด เขียน และฟัง ด้วยทักษะเหล่านี้ คุณสามารถเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดและรู้สึก และยังสามารถถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของคุณเองได้ นักสื่อสารที่ดีสามารถพูดได้ชัดเจนและมั่นใจ โดยใช้น้ำเสียงที่เป็นบวกและเหมาะสมกับสถานการณ์

10 หลักสูตร พัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการทำงานและ การสื่อสาร

 

ทักษะด้าน มนุษยสัมพันธ์ Interpersonal  

ทักษะด้านบุคคลหรือทักษะทางสังคมเรียกว่าทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์คือพฤติกรรมทางวาจาและอวัจนภาษาและปฏิกิริยาตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นในสถานการณ์ทางสังคม

ทักษะองค์กร Organization

ทักษะในการจัดระเบียบรวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ทางกายภาพและดิจิทัลของคุณ ตลอดจนความสามารถในการวางแผน กำหนดเวลา และจัดลำดับความสำคัญ องค์กรที่ดีสามารถช่วยประหยัดเวลา ป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพ

การแก้ปัญหา Problem Solving

การแก้ปัญหาคือความสามารถของคุณในการจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรือน่าประหลาดใจ นักแก้ปัญหาที่ดีสามารถสงบสติอารมณ์ได้เมื่อพบอุปสรรคและประเมินทางเลือกทั้งหมดเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด

6 เทคนิค การแก้ปัญหา ทางธุรกิจ Problem Solving

 

ความมั่นใจในตนเอง Self confidence

ความมั่นใจในตนเองคือความเชื่อในความสามารถ การกระทำ และการตัดสินใจของคุณ หากคุณมีความมั่นใจในตัวเอง คุณอาจมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน ลองสิ่งใหม่ ๆ และเชื่อว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จได้

การปรับตัว Adaptability

การปรับตัวคือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คนที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีมักจะเข้ากับบุคลิกที่หลากหลายและเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อม พวกเขายังสามารถสงบสติอารมณ์ได้ในสถานการณ์ที่น่าแปลกใจ

ความซื่อสัตย์ integrity

ผู้คนมักจะไว้วางใจผู้ที่ซื่อสัตย์และยืนหยัดในค่านิยมของพวกเขา ความซื่อสัตย์หมายถึงการทำสิ่งที่ถูกต้องและพูดความจริง แม้ว่าการทำเช่นนั้นจะท้าทาย การมีคุณธรรมสามารถนำไปสู่ชื่อเสียงที่ดีและโอกาสในการก้าวหน้า

จรรยาบรรณในการทำงาน Work Ethic

จรรยาบรรณในการทำงานไม่เพียงแต่รวมถึงการทำงานหนักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ คุณภาพ ความมุ่งมั่นและวินัย คนที่มีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดีมักจะมีประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดี

ความเป็นผู้นำ Leadership 

ความเป็นผู้นำคือความสามารถในการแนะนำผู้คน ผู้นำที่ดีสามารถจูงใจผู้อื่นและช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายร่วมกัน พวกเขาสร้างความมั่นใจและปรับปรุงขวัญกำลังใจ

Leadership ความเป็นผู้นำ ต้องมี Skills อะไรบ้าง


เราะพัฒนา  ตัวเราเอง ได้อย่างไรบ้าง   

คุณสามารถที่จะพัฒนาตัวคุณเองได้ โดยการเข้าร่วมชั้นเรียน เข้าอบรม หรือ เรียนรู้จากผู้คนรอบตัว เป็นต้น หรือคุณสามารถลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้

1.  ก้าวข้ามความกลัว ความกลัว

เป็นอุปสรรคสำคัญที่ บีบให้คุณ ไม่เติบโต แล้ว ก้าวหน้า อย่างเช่น ความกลัว ที่จะพูด ต่อหน้าชุมชน คุณลองเข้า คลาสอบรมระยะสั้น สอนการพูดในที่สาธารณะ ดูเผื่อจะช่วยได้   ในโลกปัจจุบัน มีคลาสสอนทั้ง ออนไลน์ และ ออฟไลน์  มีวิทยกรมากมาย ทีคิดค้นหลักสูตร์ ต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้คุณ มีความมั่นใจ ในการพูดหรือ ด้านอื่นๆ มากขึ้น

2. การอ่าน

การอ่าน เป็นการ เสริมสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ และ จะช่วยให้คุณ มีทักษะ Critical Thinking การคิดในสถานการณ์ ฉุกเฉินต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาได้รอบด้าน ดีมากขึ้น ลองกำหนดเป้าหมาย ให้กับตัวคุณง่ายๆด้วย การอ่านหนังสือ เดือน ละ 1 เล่ม หรือ บทความดีๆ ด้านการศึกษาให้ความรู้ หรือ เป็นแรงบันดาลใจให้คุณ  วันละ 1 เรื่อง เป็นต้น

รวม 50 หนังสือ พัฒนาตนเอง

3. พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆตลอดเวลา

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   เรียนรู้หัวข้อใหม่ๆ ที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเข้าร่วม คลาส ชั้นเรียน หรือไม่ก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น เรืยนภาษาอื่นๆ ทีคุณไม่เคยเรียนมาก่อน เรียน การพัฒนาโปรแกรม ใหม่ๆ หรือ เข้าเรียนหลักสูตร การเป็น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ การทำการตลาดออนไลน์ เป็นต้น Social Media Marketing

4.ถามหา Feedback  

ลองพูดคุยกับเพื่อนสนิท หรือคนในครอบครัว รับฟัง ความคิดเห้นอย่างตรงไปตรงมา เลือกหา Positive comment เพื่อนำไป พัฒนาต่อยอด เป็น ทักษะ ใหม่ๆ ให้กับตัวคุณเอง

5. สังเกตผู้อื่น

ดูและเรียนรู้จนคนที่ประสบความสำเร็จ และ เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณ ซึ่ง ควรจะเป็นใครบางคนที่คุณรู้จัก ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้างานของคุณ หรือ สมาชิกในครอบครัว หรื อคนดังที่ประสบอความสำเร็จ ที่มีหนังสือประวัติแล้วคุณลอง นำวิธีของเขามาปรับใช้ กับตัวคุณเอง

6. สร้างเครือช่าย

การสร้งเครือข่าย ความสัมพันธ์ มีความสำคัญ มาก เพราะในการติดต่อ กับผู้คนมากมายหลากหลาย ประเภท คุณจะได้พบ ความคิดใหม่ๆ ได้ไอเดียใหม่ๆ มองเห็น มุมมองที่แปลกออกไป และ ถ้าคุณเข้าใจ การสื่อสาร และสามารถทำงานร่วมกับผู้คนหลากหลายประเภทได้ดี

หากคุณสามารถพูดคุยและ พัฒนาความสัมพันธ์ กับผู้คนได้หลากหลายแล้ว มันจะช่วยคุณได้ ในอนาคต  วิธีการสร้างเครือข่าย ๆ ง่ายๆ เลยก็คือ คุณอาจจะไปเข้าร่วม การอบรม เข้าร่วมการประชุม และ กิจกรรม สัมมนา ต่างๆ ในหัวข้อที่คุณสนใจ

7. เขียนบันทึก

การฝึกการเขียน บันทึก ช่วยให้คุณ สามารถ เข้าใจในตัวคุณได้มากขึ้น และ การเขียนเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ จะช่วยสะท้อน เหตุการณ์ปัจจุบัน การตัดสินใจ และ การสนทนา บางที คุณอาจจะเลือกที่จะด้วยมือ และ เก็บเป็นความลับส่วนตัว หรือ คุณอาจจะเขียนแชรประสบอการณ์ต่างๆ ของคุณ ลง บล็อก ก็ได้ จงใช้การเขีน เป็นการ กำหนดและประเมินเป้าหมาย และความคืบหน้า ของคุณ

8. นั่งสมาธิ

หลายคนทำสมาธิเพื่อให้เกิดความชัดเจนและตระหนักรู้ และลดความเครียดและความวิตกกังวล การทำสมาธิสามารถช่วยให้คุณจดจ่อกับการพัฒนาตนเองและเป้าหมายได้อย่างมีสุขภาพดี คิดบวก และสงบ แม้แต่การจัดตารางพักจากการทำงานหรือเวลาที่เงียบสงบให้กับตัวเองก็สามารถช่วยให้คุณผ่อนคลายและมีสมาธิได้

9. หา Mentor หรือ ที่ปรึกษา

บางทีเราก็ต้องการพี่เลี้ยง ต้องการคำแนะนำ จาก ผู้เชียวชาญ ต้องการความช่วยเหลือ ในการ ระบุวิธีสร้าง ทักษะการพัฒนาตัวเอง ให้พูดคุย กับที่ปรึกษา   บุคคลเหล่านี้ อาจจะเป็น ศาสตราจารย์ หรือคนที่คุณชื่นชอบ หรือ คนที่ให้คำปรึกษา ด้านการเติบโต แล พัฒนา ส่วนบุคคล อย่างมืออาชีพ

 

ทั้งหมดเป็นเพียง คำแนะนำง่ายๆ ในการพัฒนา Soft Skills เพื่อน พัฒนาตัวคุณเองไป สู่ความก้าวหน้า และการเติบโต ในหน้าที่การงาน และความสำเร็จ ในอนาคตของคุณ

 

รวม 17 คลิป Youtube Podcast รีวิวหนังสือ พัฒนาตนเอง 

รวมแหล่ง่ความรู้ สำหรับการพัฒนาตนเอง

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี มี ใบเซอร์ จากสถาบันชั้นนำของโลก

 

เครดิตที่มา: https://www.indeed.com/

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา