เรื่องของ Verb คำกริยา ในภาษอังกฤษ คืออะไร

เรื่องของ Verb คำกริยา ในภาษอังกฤษ คืออะไร

Verb คือ คำที่บอกอาการ หรือ การกระทำ ที่เรียกว่า Action หรือ ความเป็นอยู่ Being โดยมี การแบ่งออกเป็นประเภท ต่างๆ ดังนี้

ประเภทของ Verb 

1 Main Verbs  คำกิริยา หลัก

      - Dynamic Veb / Action Verb  คือคำ กิริยา แสดงอาการเคลื่อนไหว ของ ร่างกาย หรือสิ่งของ เช่น : Walk ,Run,Eat ,Drink , Move ซึ่ง คำกิริยา เหล่านี้ จะมีการผันเปลียนรู ตาม กาล หรือ เวลา ที่พูดถึงในประโยค  ที่เรียกกันว่า Tense

     -   Stative Verb  

          เป็นคำกิริยา ที่แสดงความรู้สึก มีลักษณะ เป็น นามธรรม มักใช้ กับ Simple Tense คือ Tense รูปแบบ ปัจจุบัน และ ไม่ใช้รูป เติม ing

รูปแบบของ คำกริยา หรือ Verb ในแบบ ของ Stative Verbs

 • ความคิด และความเห็น thoughts and opinions: agree, believe, doubt, guess, imagine, know, mean, recognise, remember, suspect, think, understand.
 • ความรู้สึก และ อารมณ์ feelings and emotions: dislike, hate, like, love, prefer, want, wish.
 • สัญชาติญาณ และ การรับรู้ senses and perceptions: appear, be, feel, hear, look, see, seem, smell, taste.

 

 

 1. 2. คำกริยาช่วย (Auxiliary Verbs/Modal Verb)


  คือ คำกริยาที่เข้ามาเสริมกริยาหลักเพื่อขยายความให้กว้างขึ้น และยังช่วยในการสร้างประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามอีกด้วย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- Verb to do    

 

 แยก ตาม Tense คือ Do,Does,did,done

    Verb to Do อีกหนึ่งคำกริยาพื้นฐานในภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เป็นได้ทั้งกริยาหลัก (Main Verb) และ กริยาช่วย (Auxiliary Verb) โดยมักใช้ในประโยคคำถาม ยังจำกันได้ไหม Do, Does, Did, Done ใช้งานอย่างไร?

 

- Verb To Have

 

    Have นั้น สามารถเป็น คำกิริยา หลัก หรือ Main Verb ได้เช่นกัน แต่ ตัวมันก็ มักจะนำมาใช้ เป็นคำกริยาเสริม เพื่อ เน้น คำกิริยาหลัก และยังนำมาเป็นประโยคคำถามได้เช่นเดียวกัน กับ

ตัวอย่างการใช้ Have ในฐานะ  Main Verb ซึ่งจะให้ความหมายว่า “มี”

 • I have an idea.  (possession)
 • My father has three brothers and two sisters.
 • The doctor had a lot of experience. 
 • He has three Rolls Royces and a Bentley.  (ownership)
 • Where are the scissors? Do you have them ?
 • The house has eight windows and three doors.
 • I've had three phone calls so far today.  (acquisition)
 • Before getting into his car, he'd had six glasses of whisky....
 • "Romeo and Juliet" is a tragedy; it doesn't have a happy ending.
 • I don't have any brothers or sisters.
 • We haven't had any complaints so far.
 • If he hadn't had those mushrooms, he wouldn't be ill.

 

Have or Have got : เป็นคำกิริยา หลัก แบบ Main Verb ให้ความหมายว่า เป็นเจ้าของ ครอบครอง  หรือได้รับ  (Own, Possess,Receive

 

 • I've got an idea.
 • My father has got three brothers and two sisters.
 • The doctor had a lot of experience. (had = possessed)
 •   The doctor had got a lot of experience. (had got= had acquired)
 • He has got three Rolls Royces and a Bentley.
 • Where are the scissors? Have you got them ?
 • The house has got eight windows and three doors.
 • I've got three phone calls so far today.
 • Before getting into his car, he'd had six glasses of whisky.... (had = drunk)
 • "Romeo and Juliet" is a tragedy; it hasn't got a happy ending.
 • I haven't got any brothers or sisters.
 • We haven't got any complaints so far.
 • If he hadn't had those mushrooms, he wouldn't be ill.  (had = eaten)

การใช้ Verb to Have ในฐานะ กิริยา ช่วยหรือ Auxiliary Verb

 

Verb to have จะใช้ ใน Tense แบบ Present perfect  และ Past Perfect Tense เป็นรูปแบบ ขยายสำหรับ Verbs ตัวอื่นๆ

Verb to have


1. Present Perfect : คือ รูปกิริยา ที่ บอกว่า ยังคงดำเนินทำอยู่ เช่น I have walked คือบอกว่า ในตอนนี้ฉันเดินอยู่

 1. 2. Past Perfect : I had walked ฉันเดินแล้ว I had eaten ผมกินแล้ว
 2. 3. Present Perfect Prograssive : I have been walking for 3 hours ผมเดินต่อเนื่องมา 3 ชั่วโมงแล้ว

4 past perfect progressive  : I had been walking

 

แนะนำ Speak out โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ รูปแบบใหม่

- verb to be 

verb to be คือ คำกริยาที่ใช้แสดงสถานะ เป็น อยู่ คือ 

ซึ่งประกอบไปด้วย is am are ที่กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน หรือที่เราเรียกว่า Present Tense (ปัจจุบันกาล)

วิธีการเลือกใช้ is am are มีดังนี้

 • is จะใช้กับประธานที่เป็นคำนามเอกพจน์ He She It
 • am จะใช้กับประธานที่เป็น I เท่านั้น
 • are จะใช้กับประธานที่เป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์ You We They 

ภาษาอังกฤษเรามักจะใช้ verb to be ในรูปแบบของประโยคมี ดังต่อไปนี้

 • He is a doctor – เขาเป็นหมอ
 • She is beautiful – เธอสวย
 • I am a student – ฉันเป็นนักเรียน
 • We are hungry – พวกเราหิว

was were คือ คำกริยาช่องที่ 2 ของ Verb to be (is am are) ที่กล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต Past Tense

แนะนำเว็บไซด์ ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ ฟรี 2020

 

วิธีการเลือกใช้ was were มีดังนี้

was มาจาก is am จะใช้กับประธานที่เป็นคำนามเอกพจน์ He She It และ I

were มาจาก are จะใช้กับประธานที่เป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์ You We They

ตัวอย่าง รูปแบบของประโยคที่มี was were มีดังต่อไปนี้

I was teacher ผมคยเป็นครู

He was fat – ผมเคยอ้วน