ประเภทของ Pronouns คำสรรพนามในภาษาอังกฤษ

Pronoun คืออะไร

แกรมม่าภาษาอังกฤษ บทความนี้จะพูดเรื่อง Pronoun หรือ สรรพนาม คือ คำที่ใช้แทน คำนาม Noun หรือ Noun Phrase  โดย Pronoun หรือสรรพนาม นี้ จะเป็นคำสั้นๆ ที่ทำหน้าที่ แทนคำนาม ได้เหมือน คำนาม ทุกอย่าง   โดยคำสรรพนาม ทั่วไป คือ he,she,you,me,I,we,us,this,them,that.  เป็นต้น

 

และ Pronoun ยังทำหน้าที่ในประโยค เป็น ประธาน (Subject) เป็นกรรม Direct object ,indirect object หรือ แม้แต่ เป็น กรรมของคำบุพทบ Object of the preposition

ถ้าไม่มี คำสรรพนามหรือ Pronoun แล้วนั้น รูปประโยค ของเรา คงต้อง ใช้ คำนาม ซ้ำไป ซ้ำมา เป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน

 

ชนิดของคำสรรพนาม Types Of Pronouns

 

Indefinite Pronouns :  

เป็นคำสรรพนามที่ใช้อ้างอิงถึง หนึ่งสิ่ง หรือ หลายสิ่ง ที่ไม่ระบุ อย่างชัดเจน ไม่ว่า จะเป็นวัตถุ,สิ่งของ หรือ สถานที่  เช่น

- Someone

- Anyone

- Whichever

-Whoever

- other

- something

- No body

ตัวอย่างเช่น

 • Would anyone like a coffee?
 • Take whatever you like. Jamie took one cookie and Ben took the other.
 • Whoever owns this is in big trouble! I want someone to move this now.

Personal pronouns

เป็นคำสรรพนามที่ระบุแทน คน สัตว์ สิ่งของ หรือ กลุ่ม  ซึ่งจะต้องมี รูป เอกพจน์ Singular หรือ พหูพจน์ Plural เป็นตัว บอก ว่าเป็น หลายคน หรือ คนเดียว

เช่น  I, you,he,she,it,we ,you and they,

หมายเหตุ สังเกต You สามารถ หมายถึง คุณ (คนเดียว) หรือ พวกคุณทั้งหลาย ก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่าง การใช้ Personal pronoun

 • Jack and David are friends. They play basketball together.
 • have more money than he
 • We will be late if you don’t hurry up.

Reflexive pronouns

คำสรรพนาม แบบ สะท้อนกลับ เพื่อใช้ อ้างถึง หัวเรื่อง หรือ คำแรกของประโยค   และ คำสรรพนาม Refexive pronouns นี้จะมีคำลงท้าย ด้วย -self , -selves  เป็นต้น

ตัวอย่าง คำ Reflexive pronouns

-myself

-yourself,

-himself

-herself

-itself

-ourselves

-yourselves

-themselves

ตัวอย่างการใช้งาน Reflexive pronouns

 •  Count yourselves
 • Annie only had herself to blame.
 • Peter and Paul had baked themselves cakes.

ความหมายของ คำนาม Noun ในภาษาอังกฤษ

เรื่องของ Verb คำกริยา ในภาษอังกฤษ คืออะไร

แนะนำ Speak out โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ รูปแบบใหม่

แนะนำเว็บไซด์ ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ ฟรี 2020

 


 

Demonstrative pronouns

ใช้เพื่อ ชี้ หรือ ระบุ บางสิ่งในประโยค (sentence) เป็นพิเศษ ซึ่ง คำสรรพนาม แบบ Demonstrative pronouns นี้ จะมีเพียง แค่ 4 คำ

คือ

- this

- that

- these

- those

สองคำหลัง จะเป็น Plural หรือ พหูพจน์

 • I prefer this.
 • These are beautiful, but those belong to Danny.
 • Did you see that?

ซึ่ง ต้องระวัง ความสับสนในการ ใช้ Demonstrative word ทั้ง 4 คำนี้ บางที อาจจะมีการนำไปใช้ ในฐานะ ของ Demonstrative adjectives ก็ได้เช่นกัน เช่น

I prefer this photo. These flowers are beautiful, but those vases belong to Danny. Did you see that rainbow?

Possessive pronouns

คำสรรพนาม แสดงความเป็นเจ้าของ ตัวอย่างเช่น Mine,its,hers,his, yours,ours,theirs,whose

ตัวอย่างประโยค

This cat is mine.

แมวนี้เป็นของฉันนะ

 • Are these bananas yours?
 • This money is ours.

Relative Pronouns

Relative pronouns เป็นคำสรรพนาม ที่ใช้ในการอ้างอิงไป ยัง คำนาม ที่เคยถูกเอ่ยถึง ในประโยค มาก่อนหน้านี้แล้ว เหมือนเป็นคำเชื่อม ระหว่าง Clause เหตุการณ์ ต่อ เหตุการณ์

ตัวอย่างคำสรรพนามแบบ Relative Pronouns.

Who,Which,That,whom,whose.

 • The table, which sits in the hallway, is used for correspondence.
 • The car that crashed into the wall was blue.
 • This is the woman, whose key you found.

Interrogative pronouns

เป็นคำสรรพนาม ประเภท ที่นำไปใช้ในการตั้งคำถาม interrogative แปลว่า คำถาม ซึ่งคำสรรพนามแบบ interrogative คือ Who ,Whom,Whose,What,which ซึ่ง คำสรรพนาม เหล่านี้ เรามักจะใช้ ในประโยคคำถาม และ นำคำเหล่านี้วางไว้หน้าประโยคคำถาม

ตัวอย่างการใช้ interrogative pronouns

 • Who will come to the party?
 • Which do you prefer?
 • What do you need?
 • Whose clothes are on the floor?
 • Whom did you tell?

Reciprocal pronouns

Reciprocal เป็นคำสรรพนาม ที่ใช้กับคำที่มีความหมายว่า การแลกเปลี่ยนกันไปมา ซึ่งในคำสรรพนาม ประเภทนี้จะมี เพียง แค่ 2 คำคือ Each other, และ One another 

คำสองคำนี้ คือ Reciprocal ใช้เพื่อ หยุดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น ในประโยค

ตัวอย่างการใช้งาน Reciprocal

John and Mary gave each other gifts

แทนที่เราจะพูดว่า John ให้ของขวัญ Mary และ พูดอีกครั้งว่า Mary ให้ ของขวัญ John เราสามารถรวม สองประโยคนี้ เป็นประโยคเดียว ด้วยการใช้ คำ สรรพนาม Each other

The boxers punched each other  นักมวย แลกหมัดกัน

The couple love one another deeply  คู่รักต่างรักกันอย่างดูดดื่ม

Intensive pronouns

Intensive คือการเน้นย้ำ สรรพนามตัวนี้ ใช้เพื่อเน้นย้ำอะไรบางอย่าง ซึ่งจะใช้ คำสรรพนาม แบบเดียวกันกับ Reflexive pronouns ซึ่งจะเป็น สรรพนามที่ มีคำต่อท้าย -self,-selves  แต่ Intensive pronouns จะอ้างหรือสะท้อนกลับไปที่ประธานของประโยค ว่าพวกเขา นั้นเน้นย้ำ action หรือ การกระทำนั้นๆของ ประธานของประโยค

ตัวอย่างการใช้ Intensive pronouns

I will do it myself.

We made this pie ourselves.

A nation speaks for itself through elections.