กรม สวัสดิฯ เปิดสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 406 อัตรา

กรม สวัสดิฯ เปิดสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 406 อัตรา

เริ่มแล้ว เปิดสอบ รับราชการ "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" ตามโครงการ  จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  ของ รัฐบาล ตอนนี้ กสร หรือ กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จัดเปิดสอบ จำนวน 406 อัตรา 

 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังจากคพร. จัดเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 406 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)

 

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับอนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา ซึ่งจะบรรจุไปปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด ทั้งนี้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการส่วนราชการได้มอบอำนาจให้หน่วยงานประจำจังหวัดดำเนินการ

 

โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การสมัคร เป็น พนักงาน ราชการเฉพาะกิจ กรมสวัสดิการแรงงาน 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดได้เลยคะ บางจังหวัดอาจจะเปิดรับสมัครที่สำนักงานหรืออาจเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นอำนาจบริหารจัดการของสำนักงานฯแต่ละแห่ง

 

 

Credit กรมแรงงาน 

Top