กสศ. ช่วยเด็กยากจนพิเศษ รายละ 800 บาท/คน/ปี

สพธ ช่วยเด็กยากจนพิเศษ รายละ 800 บาท/คน/ปี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมดูแล 'เด็กยากจนพิเศษ' ให้หลุดจากระบบการศึกษา  ช่วยสนับสนุน เงิน เพิ่มเติม จาก ทุนเสมอภาค อีกรายละ 800 บาท


.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( กสศ.) ร่วมดูแล 'เด็กยากจนพิเศษ' รัฐบาล สภาผู้แทนราษฎรให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดช่องความเหลื่อมล้ำในสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19

 

 

สพธ ช่วยเด็กยากจนพิเศษ รายละ 800 บาท/คน/ปี


.
กสศ.ได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้แก่' นักเรียนทุนเสมอภาค' กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ (อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3) เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อัตราคนละ 800 บาท กว่า 286,390 คน ครอบคลุมสถานศึกษา24,798 แห่งประเทศ

 

เกียวกับ โครงการทุนเสมอภาค เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนพิเศษ

“ทุนเสมอภาค” ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อนุบาลถึง ม.ปลาย

 

 

 

ติดตาม ข่าวสาร นโยบายรัฐ บัตรคนจน 

Top